Štúdium

Doktorandské štúdium

Podmienky prijímacieho konania na doktorandské štúdium AR 2024/2025
Smernica o doktorandskom štúdiu UCM - úplné znenie
 (účinnosť od 6.12.2023)
Dodatok č. 1 k Smernici o doktorandskom štúdiu UCM (účinnosť od 6.12.2023)
Smernica o doktorandskom štúdiu na FF UCM v Trnave
Metodické usmernenie k vyhodnocovaniu kritérií doktorandského štúdia (2023)
Prihláška na doktorandské štúdium 
Application form for the doctoral study
Usmernenie k obsahu projektu k téme dizertačnej práce
Šablóna projektu k téme dizertačnej práce
Žiadosť o vykonanie obhajoby dizertačnej práce
Hodnotenie doktoranda za akademický rok
Postup pri vykonaní dizertačnej skúšky a Prihláška na dizertačnú skúšku

Systematická filozofia /denné, externé/

Zasielanie prihlášok na prijímacie konanie na PhD. štúdium - do 30. 04. 2024
Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry a v sekcií uchádzači
Témy dizertačných prác k dispozícii TU.

Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii /denné, externé/

Zasielanie prihlášok na prijímacie konanie na PhD. štúdium - do 30. 04. 2024
Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry
Témy dizertačných prác k dispozícii TU.

Etnológia a mimoeurópske štúdiá /denné, externé/ 

Zasielanie prihlášok na prijímacie konanie na PhD. štúdium - do 30. 04. 2024
Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry
Témy dizertačných prác k dispozícii TU.

Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii /denné, externé/

Zasielanie prihlášok na prijímacie konanie na PhD. štúdium - do 30. 04. 2024
Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry
Témy dizertačných prác k dispozícii TU.

Všeobecná a experimentálna psychológia /denné, externé/

Zasielanie prihlášok na prijímacie konanie na PhD. štúdium - do 30. 04. 2024
Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry
Témy dizertačných prác k dispozícii TU.

Katedroví koordinátori pre doktorandské štúdium na FF UCM v Trnave:

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií:                doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD.
Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií: Mgr. Peter Vanek, PhD.
Katedra germanistiky:                                                      Mgr. Anita Braxatorisová, PhD.
Katedra psychológie:                                                       PhDr. Dominika Doktorová,PhD.
Katedra rusistiky:                                                             Mgr. Olga Iermachkova, PhD.
Katedra filozofie a aplikovanej filozofie:                        prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.

Študijná referentka pre doktorandské štúdium:

Ing. Zuzana Obúlaná
Kancelária: 111 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 517
E-mail: zuzana.obulanajohn(zav.)doeucm.sk