Štúdium

Rigorózne konanie

Rigorózne konanie

FF UCM v Trnave v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vnútorným predpisom  Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave č. 23/2020 realizuje rigorózne konanie (rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác) v tých študijných odboroch, ktoré má fakulta akreditované ako študijné programy magisterského štúdia:

I. Učiteľstvo a pedagogické vedy:

  • učiteľstvo histórie
  • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
  • učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
  • učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
  • učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
  • učiteľstvo výchovy k občianstvu

Uchádzačom o rigoróznu skúšku môže byť absolvent  magisterského  študijného programu v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore. Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom udeľuje akademický titul „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr“.).                                                                              

II. Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
    Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
    Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
    Filozofia a aplikovaná filozofia
    História a aplikovaná história v kyberpriestore
    Etnológia a mimoeurópske štúdiá
    Psychológia

Uchádzačom o rigoróznu skúšku môže byť absolvent v niektorom z vyššie uvedených magisterských študijných programov, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore. Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom udeľuje akademický titul „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr“.)

Manuál k nahratiu rigoróznej práce do AIS:
https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/odovzdanie_zp_2022.pdf 
Ďalšie manuály k AIS:
Manuály k AIS - Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ucm.sk)

Smernica o rigoróznom konaní UCM
Pravidlá vstupu do rigorózneho konania
Prihláška na rigorózne konanie
Témy rigoróznych prác
Zoznam príbuzných odborov pre realizáciu rigorozneho konania