Štúdium

Špecializované laboratóriá a miestnosti

Psychologické laboratórium

Prioritne využívajú študenti študijného programu psychológia Psychologické laboratórium a možnosti Centra psychologického výskumu a poradenstva. Laboratórium je zariadené pre experimenty a vedeckú prácu. K cieľu a obsahu využitia laboratória je prispôsobené aj jeho materiálne a technické vybavenie. Okrem pracovných stolov je zariadené didaktickou technikou ako je dataprojektor, počítač, tlačiareň, digitálna kamera so statívom, biela tabuľa a flipchart. Laboratórium obsahuje aj tréningovú miestnosť pre nácvik praktických zručností pre prípravu študentov. Laboratórium okrem kompletného zariadenia disponuje aj Celoživotnými licenciami IBM SPSS štatistických programov pre spracovanie dát a Viedenským testovacím programom SCHUHFRIED. Obsahom up-to-date adaptívneho testovacieho systému Schuhfried sú testy a testové batérie zamerané na diagnostiku inteligencie, špeciálnych schopností (jemná motorika, vizuomotorická koordinácia, pozornosť, vigilancia a selektivita, reakčný čas, schopnosť koncentrácie pod tlakom, odolnosť voči záťaži, percepčná rýchlosť a presnosť vnímania, rozsah vizuálnej precepcie, pamäť, schopnosť implicitne obrazovo-priestorového učenia). Obsahuje osobnostné dotazníky i špeciálne testy osobnosti (agresivita, zvládanie stresu, motivácia, postoje, záujmy,), objektívne testy osobnosti. Vďaka systému je možné vysoko sofistikované testovanie v oblastiach všeobecnej aj experimentálnej psychológie.

Etnologické laboratórium

Pedagogické laboratórium

Pedagogické laboratórium je špecializovaná učebňa, ktorá sa využíva v procese vysokoškolskej výučby študentov učiteľských študijných programov v Bc. i Mgr. stupni vzdelávania. Okrem katedry pedagogiky využívajú pedagogické laboratórium i ostatné katedry participujúce na príprave učiteľov v rámci aprobácií v predmete predmetová didaktika. Cieľom výučby v pedagogickom laboratóriu je umožniť študentom implementáciu teoretických poznatkov do praktickej výučby. Študenti sa zdokonaľujú v práci s didaktickou technikou, rozvíjajú si komunikatívne zručnosti prostredníctvom analýzy videozáznamov, rozvíjajú si profesijné kompetencie realizáciou mikrovyučovania a sebareflexie. K cieľu a obsahu využitia pedagogického laboratória je prispôsobené i materiálne a technické vybavenie. Laboratórium, okrem pracovného stola a stoličiek, je zariadené didaktickou technikou ako je dataprojektor, počítač, tlačiareň, digitálna kamera so statívom, biela tabuľa a flipchart, vizualizér a interaktívna tabuľa. V budúcnosti plánuje FF UCM vybudovať nové pedagogické laboratórium s aktualizáciou didaktickej techniky a knižnice.

Tlmočnícke laboratórium

Fakulta má i plne vybavené tlmočnícke laboratórium, v ktorom sa nachádzajú profesionálne prekladateľské kabínky. Študenti si tak priamo cvičia základy tlmočenia, vyučuje sa tu i fonetika a fonológia cudzích jazykov a komunikatívne zručnosti.

Počítačové miestnosti

Študenti FF UCM môžu pre rozvoj svojich profesijných i prenositeľných kompetencií využívať aj počítačové učebne. Jedna z počítačových učební je vybavená špeciálnym softwarom MapInfo prof., GiS, WMS, grafických aplikácií a balíkov (Corel, Adobe CS). Učebne sa využívajú na výuku korpusovej lingvistiky, prekladateľských seminárov a predmetov, ktoré využívajú e-podporu.