Zamestnanci fakulty

RARA AVIS - zborník

Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UCM v spolupráci so študentmi FF UCM pravidelne každoročne organizuje medzinárodnú filologickú konferenciu pre mladých filológov s názvom „Na kus reči“, ktorej výstupom je periodikum – zborník konferenčných príspevkov RARA AVIS. V tomto periodiku umožňujeme účastníkom konferencie publikovať recenzované príspevky. Zborník je od roku 2012 vydávaný na CD nosiči.