Zamestnanci fakulty

Jazyk a literatúra - časopis

Časopis Jazyk a literatúra vychádza od mája 2014 v periodicite šesť čísel ročne. Ponúka priestor pre publikovanie článkov a štúdií domácim a zahraničným odborníkom a učiteľom zameraným na problematiku vyučovania jazykov (materinské, vyučovacie a cudzie) a literatúry na všetkých stupňoch vzdelávania a s tým súvisiacu reflexiu výsledkov výskumu v danej oblasti. 

ZOZNAM RUBRÍK 

1. Vedecké štúdie a odborné články 
V rubrike sú publikované štúdie a články zamerané na aktuálny výskum jazyka a literatúry, resp. predmetovej didaktiky. 

2. Z učiteľskej praxe 
V rubrike sú uverejňované články vychádzajúce z učiteľskej praxe. 

3. Diskusia a polemiky 
Rubrika je zameraná na aktuálne problémy v oblasti jazyka a literatúry, resp. predmetovej didaktiky a učiteľskej praxe. Redakčná rada stanovuje tematické okruhy diskusií a polemík. 

4. Recenzie – anotácie – nové knihy 
Rubrika je zameraná na odbornú reflexiu, resp. na stručné informácie o nových vedeckých a odborných publikáciách. 

5. Informatórium 
Rubrika je zameraná na zverejňovanie informácií o konferenciách, podujatiach (napr. Hviezdoslavov Kubín...), výročiach a pod. 


Svoje príspevky zasielajte na adresu redakcie: redakciajohn(zav.)doestatpedu.sk 
Telefón: +421 2 492 76 313