Fakulta

Kolégium dekana

Kolégium je poradný orgán dekana fakulty, ktorého členmi sú prodekani fakulty, vedúci katedier, tajomník fakulty a zástupca akademického senátu FF UCM. Na práci kolégia sa môžu podieľať aj iní pracovníci, ktorých dekan poverí riešením konkrétnych úloh.

Členovia
doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., dekanka
PhDr. Jozef Lenč, PhD.
PhDr. Martin Priečko, PhD.
doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.
prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
PhDr. Ján Demčišák, PhD.
doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.
doc. PhDr. Ľudmila Jančovičová, CSc.
doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD.
prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.
Mgr. Peter Fraňo, PhD.
PhDr. Daniela Drinková
Mgr. Barbora Vyskočová