Fakulta

Kolégium dekana

Kolégium je poradný orgán dekana fakulty, ktorého členmi sú prodekani fakulty, vedúci katedier, tajomník fakulty a zástupca akademického senátu FF UCM. Na práci kolégia sa môžu podieľať aj iní pracovníci, ktorých dekan poverí riešením konkrétnych úloh.

Členovia
prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., dekanka
PhDr. Jozef Lenč, PhD.
doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.
prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.
PhDr. Dominika Doktorová, PhD.
doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.
PaedDr. Zora Široká
doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD.
prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.
doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD.
Mgr. Simona Fraštíková, PhD.
Mgr. Barbora Vyskočová