Aktuality

Archív správ

Prijímacie konanie na FF UCM na novoakreditované študijné programy história (Mgr.) a sociálna pedagogika (Bc.). Termín zaslania prihlášky je do 20. septembra 2012.

Študenti pozor - SÚŤAŽ 

Si študentom Filozofickej fakulty UCM a rád píšeš? Chceš vyhrať účelové štipendium vo výške 50€? Tak sa zapoj do súťaže časopisu Parazol. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky ročníky. Viac informácií nájdeš tu

Oznam Študijného oddelenia a Oddelenia akademických činností
Študijné oddelenie a Oddelenie akademických činností oznamuje študentom, ktorí zrealizovali elektronický zápis podľa pokynov a stali sa tak riadnymi študentmi UCM v akademickom  roku 2012/2013 si môžu pre potreby zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne, ÚPSVaR a i. priniesť potvrdiť vyplnené tlačivo - Potvrdenie o návšteve školy na študijné oddelenie v úradných hodinách od 3. 9. 2012.

OZNAM ŠTUDIJNÉHO ODDELENIA

Študenti, ktorí neuspeli na štátnej skúške sú povinní zapísať sa do vyššieho (nadštandardného) roka štúdia v Akademickom roku 2012/2013.

OPRAVNÉ ŠTÁTNE SÚŠKY AUGUST 2012

Opravné štátne skúšky sa uskutočnia na základe nasledujúceho HARMONOGRAMU.

OPRAVNÉ ŠTÁTNE SKÚŠKY AUGUST 2012

Upozorňujeme študentov, ktorí sa nestihli  prihlásiť na štátne skúšky (opravné ) v auguste do systému AIS,  musia poslať písomnú (papierovú) prihlášku do 10.08.2012 na adresu študijného oddelenia.

Formulár prihlášky sa nachádza na TOMTO ODKAZE.

Študenti, ktorí nie sú prihlásení v AIS, ani nepošlú písomnú papierovú prihlášku sa nebudú môcť štátnych skúšok zúčastniť.

Študent je povinný vložiť svoju záverečnú prácu vo finálnom stave do AIS .

Študenti, ktorí neodovzdali test originality sú povinní predložiť ho v deň štátnej skúšky skúšobnej komisii. 

Harmonogram štátnych skúšok

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE A ODDELENIE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 

V piatok 18.5.2012 bude Študijné oddelenie a Oddelenie akademických činností zatvorené.

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS ŠTUDENTOV

Z dôvodu efektívnejšieho priebehu zápisu bude univerzita realizovať zápis do ďalšej časti štúdia výlučne iba v elektronickej forme prostredníctvom akademického informačného systému AIS.

Upozorňujeme študentov, že v súlade s § 11 ods. 12 Študijného poriadku UCM v Trnave si „Pri zápise študent vyplní predpísané doklady. Za správnosť vyplnených dokladov zodpovedá študent a zodpovedá aj za prípadné nesplnenie predpísaných študijných povinností v danom semestri alebo roku, zavinených nesprávnym vyplnením dokladov.

Dôležité dátumy:

od 1.5.2012 do 15.7.2012 - zápis predmetov na akademický rok 2012/2013
od 1.8.2012 do 15.8.2012 - zápis PVP predmetov, ak zmeny povolí fakulta
od 15.6.2012 do 15.8.2012 - možno uhrádzať poplatky a školné
do 15.7.2012 - vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie pre CRŠ

Podrobné Informácie o postupe zápisu nájdete na ozname.

OZNAM PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA BC. ŠTÚDIA NA FF UCM

Dňa 10.5.2012 sa v miestnosti H 1.4 uskutoční pravidelné SCIO testovanie študentov 2. ročníka bc. štúdia. Testovanie je pre študentov povinné. Prvým piatim študentom, ktorí získajú najlepšie výsledky v testovaní, bude rektorom UCM udelené mimoriadne štipendium 300 eur.

Bližšie informácie na ozname.

ZASADNUTIE AKADEMICKEJ OBCE FILOZOFICKEJ FAKULTY UCM

Predseda AS FF UCM V zmysle § 27 ods. 1 písm. l) zvoláva zasadnutie Akademickej obce Filozofickej fakulty UCM v Trnave, ktoré sa uskutoční dňa 26. apríla 2012 o 14.00 hod. v miestnosti S 0.1.