Aktuality

Postup pri odovzdávaní záverečnej práce a prihlasovaní sa na štátnu skúšku

02.03.2020
Postup pri odovzdávaní záverečnej práce a prihlasovaní sa na štátnu skúšku

V akademickom roku 2019/2020 sa štátne skúšky realizujú len v augustovom termíne.

Na štátnu skúšku sa študenti/študentky musia prihlásiť výlučne cez systém AIS do 30. 06. 2020.
Záverečná práca sa odovzdáva výlučne cez AIS najneskôr do 30. 06. 2020.

1. Práca musí spĺňať
Všetky formálne náležitosti záverečných prác sa riadia Smernicou rektora o základných náležitostiach záverečných prác (vydaná v septembri 2018) 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zakladne_nalezitosti_zaverecnych_prac_2018.docx

2. Práca musí obsahovať
1. Obal
2. Titulnú stranu (VZOR na stiahnutie)
3. Zadanie práce v primárnom aj sekundárnom jazyku – ZADANIE PRÁCE POSKYTNE ŠTUDENTOVI ŠKOLITEĽ – TLAČÍ SA Z AISu!
4. Čestné vyhlásenie + podpis
5. Abstrakt v primárnom aj sekundárnom jazyku (totožný s textami abstraktu, ktoré študent vyplní pri vkladaní práce do AISu)

Podrobnejšia ŠTRUKTÚRA na stiahnutie

3. Vloženie práce do AISu
http://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/odovzdanie_zp.pdf
Prácu je potrebné nahrať najneskôr do 30. 06. 2020.
Pred nahratím práce do AISu je potrebný súhlas školiteľa mailom (odporúčame vyžiadať si tento súhlas včas a archivovať ho pre vlastnú potrebu).

4. Odovzdanie práce 
Práca sa odovzdáva výlučne cez AIS, nie je potrebné odovzdávať fyzické exempláre práce.
Pre vlastnú potrebu si študent môže priniesť na obhajobu vytlačený exemplár záverečnej práce, prípadne jej elektronickú verziu v tablete alebo notebooku, túto je možné použiť počas obhajoby.

Papierové licenčné zmluvy pre AR 2019/2020 budú študenti podpisovať v deň konania štátnej skúšky. 

Vložil: Martina Vlachovičová
Zodpovedná osoba: PhDr. Ján Demčišák, PhD.
Zdroj: prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť FF UCM