Aktuality

Metodický seminár (nielen) pre doktorandov rusistiky a slavistiky

23.05.2024
Metodický seminár (nielen) pre doktorandov rusistiky a slavistiky

Metodický seminár ako 4. intelektuálny výstup projektu Erasmus+ № 2021-1-SK01-KA220-HED-000022917 s názvom The innovation of the concept and curriculum of doctoral study programs and increasing their effectivenesss sa konal 22. a 23. mája 2024 online. Jeho cieľom bola prezentácia intelektuálnych výstupov č. 2 a 3 – Elaboration of digital methodological-didactic recommendations and study materials for doctoral students in the field of hard skills and Elaboration of digital methodological-didactic recommendations and study materials for doctoral students in the field of soft skills.

Zúčastnili sa na ňom doktorandi troch partnerských univerzít – Katedry rusistiky FF Univerzity sv.  Cyrila a Metoda v Trnave (Slovensko), Inštitútu slavistiky FF Masarykovej univerzity v Brne (Česko) a Katedry gréckej a slovanskej filológie FF Granadskej univerzity (Španielsko), pre ktorých bol seminár primárne určený. No okrem nich sa účastníkmi podujatia stali aj poslucháči magisterského stupňa štúdia partnerských univerzít, ale aj doktorandi, postdoktorandi a mladí vedeckí pracovníci z iných rusistických, slavistických a filologických Slovenska, Česka, Španielska, Talianska, Lotyšska a Ruska. Tí mali možnosť zoznámiť sa s autormi jednotlivých modulov, diskutovať s nimi na témy spojené s prezentáciami, ktoré v rámci seminára odzneli, oboznámiť sa s celkovým prínosom aktuálne riešeného projektu a zistiť, kde nájdu všetky voľne dostupné výstupy projektu v anglickej i ruskej jazykovej mutácii.

V závere členovia riešiteľského tímu zhodnotili úspešný priebeh a hlavný význam seminára a zhodli sa na tom, že ho možno považovať za pilotný a v budúcnosti sa môže kedykoľvek realizovať znovu, aj po ukončení projektu.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD.
Zdroj: Katedra rusistiky FF UCM