Aktuality

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce Mgr. Olgy Iermachkovej, PhD.

26.03.2024
Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce Mgr. Olgy Iermachkovej, PhD.

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 12. 04. 2024 o 09.00 hod. sa na Filozofickej fakulte UCM v Trnave, v Akademickom klube, uskutoční habilitačná prednáška Mgr. Olgy Iermachkovej, PhD., odbornej asistentky na Katedre rusistiky FF UCM v Trnave, na tému „Dynamické procesy v súčasnom ruskom jazyku“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Lingvokulturologický potenciál blogerského diskurzu.“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 7357 (2.1.32) cudzie jazyky a kultúry.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: Martina Žiaková
Zdroj: Oddelenie vedy FF UCM