Aktuality

Aj v roku 2024 si Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UCM pripomenula Medzinárodný deň materinského jazyka

01.03.2024
Aj v roku 2024 si Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UCM pripomenula Medzinárodný deň materinského jazyka

Študenti 1 a 2. ročníka bakalárskeho štúdia (Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii) sa dňa 27. 2. 2024 od 9.00 do 16.00 zúčastnili odbornej konferencie V náručí jazyka, ktorá sa konala v Univerzitnej vedeckej knižnici v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka na pozvanie MK SR. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pozvalo aj členov Ústrednej jazykovej rady (členka PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD. za oblasť terminológie) na konferenciu, ktorú zahájila ministerka kultúry SR. Na konferencii prednášalo mnoho popredných lingvistov a odborníkov. Študenti a prítomní účastníci ocenili zaujímavé prednášky prof. Jána Kačalu o potrebnom Krátkom slovníku slovenského jazyka ako dôležitej súčasti kodifikačných príručiek spisovnej slovenčiny, dr. Ivety Valentovej o Štandardizácii zemepisných názvov, dr. Ľudmily Velichovej o nových technických normách: Pravidlá písania a úpravy písomností a predtlač listových papierov na úradné a obchodné listy, doc. Júliusa Lomenčíka o Jazykovej kultúre nielen v školstve, prof. Ľudmily Liptákovej o novom kurikule slovenského jazyka a literatúry, dr. Jany Levickej o Slovenskom národnom korpuse a Slovenskej terminologickej databáze, dr. Radovana Garabíka o množstve cudzích slov v slovenčine a rodovo citlivom vyjadrovaní. Študentov sprevádzali dr. Cíbiková a dr. Petrášová. Po ukončení konferencie študenti pracovali vo vedeckej knižnici na praktickom zadaní predmetov Lexikografia a terminografia a Terminológia. Témy odborných prednášok a prezentované nástroje študenti využívajú na kurzoch Terminológie a terminologickej práci, v odbornej komunikácii a odbornom preklade, ako aj v morfológii a fonetike. Študenti ocenili organizáciu, kvalitné prednášky, diskusie a čarovné prostredie Univerzitnej knižnice.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: PhDr. Božena Petrášová, PhD.
Zdroj: Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UCM