Aktuality

Výberové konanie na Erasmus mobility študentov a zamestnancov v projektoch KA171

25.01.2024
Výberové konanie na Erasmus mobility študentov a zamestnancov v projektoch KA171

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výberové konanie na zahraničné mobility realizované prostredníctvom programu Erasmus+ pre medzinárodnú kreditovú mobilitu (KA 171) projekty č. 2022-1-SK01-KA171-HED-000069533 a č. 2023-1-SK01-KA171-HED-000134820.

Termín realizácie mobility: LS 2023/24, ZS 2024/25

Oprávnenými účastníkmi mobilít sú:
·         pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, ktorí sú zamestnaní na UCM plný úväzok (mobility STA/STT),
·         študenti doktorandského stupňa štúdia (mobility SMS).

Partnerské krajiny a školy, počty a druhy mobilít:

Keňa

Univerzita - Mount Kenya University
-         projekt č. 2022-1-SK01-KA171-HED-000069533
-         prioritne pre študentov 3. stupňa štúdia a zamestnancov FF UCM
-         št. odbor – SMS - filológia, filozofia, historické vedy, psychológia, učiteľstvo a pedagogické vedy; STA/STT - historické vedy
-         počet mobilít:
·                    SMS                            2
·                    STA                             4
·                    STT                             4

Tanzánia

Univerzita - Dar es Salaam University College of Education
-         projekt č. 2022-1-SK01-KA171-HED-000069533
-         prioritne pre študentov 3. stupňa štúdia a zamestnancov FF UCM
-         št. odbor – SMS - filológia, filozofia, historické vedy, psychológia, učiteľstvo a pedagogické vedy; STA/STT - historické vedy
-         druh a počet mobilít:
·                    SMS                            4
·                    STA                             4
·                    STT                             4

Ukrajina

Univerzita - National University of Ostroh Academy
-         projekt č. 2022-1-SK01-KA171-HED-000069533
-         druh a počet mobilít:
·         prioritne pre zamestnancov FF UCM
·         STA alebo STT                      1Požiadavky:
·         relevantnosť odboru štúdia a/alebo výskumu
·         znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B2.
·         dobrý zdravotný stav, t. j. spôsobilosť absolvovať pobyt,
·         účastníci programu musia mať v čase odchodu tieto doklady: cestovný pas, akademické vízum (ak sa vyžaduje),
·         komerčné poistenie na pokrytie všetkých nákladov spojených s poistnými udalosťami.

Súčasti prihlášky: motivačný list v anglickom jazyku, vyplnený Program mobility a CV (zamestnanci) alebo Learning Agreement (študenti),

Termín podania prihlášky: 19.2.2024

Žiadosti zasielajte na Oddelenie medzinárodných vzťahov, kontakt: simona.stefickovajohn(zav.)doeucm.sk a Oddelenie pre styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy FF UCM, kontakt: lukas.kurajdajohn(zav.)doeucm.sk 

Bližšie informácie o termíne a mieste výberového konania budú zaslané konkrétnym uchádzačom.

Dokumenty na stiahnutie:

a) Mobilita študentov a čerstvých absolventov:
Zmluva o štúdiu [EN, docx, 49 KB]
Zmluva o stáži [EN, docx, 81 KB]

b) Mobilita zamestnancov
Program mobility – výučba [EN, docx, 94 KB]
Program mobility – školenia [EN, docx, 94 KB]

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: Mgr. Simona Štefíčková
Zdroj: Oddelenie medzinárodných vzťahov UCM v Trnave