Aktuality

Kontrola hodnotení a zápis do ďalšieho roka štúdia + videonávod na zápis aj do prvých ročníkov

04.07.2023
Kontrola hodnotení a zápis do ďalšieho roka štúdia + videonávod na zápis aj do prvých ročníkov

Milé študentky, milí študenti,

dňom 30. 06. sa skončilo skúškové obdobie ak. roka 2022/2023.

Vo vlastnom záujme si prosím skontrolujte, či máte pri všetkých predmetoch zapísané hodnotenia za zimný aj letný semester. Ak zistíte nezrovnalosti, kontaktujte príslušného vyučujúceho, ak Vám neodpovedá, tak vedúceho katedry. Vyučujúci môže hodnotenie doplniť/opraviť už len do 06.07., v prípade, že na Váš mail nikto nereaguje, kontaktujte mňa. Dodatočná oprava alebo zápis hodnotenia v nasledujúcom akademickom roku už nebudú možné, prípadné následky budete musieť znášať sami.

Zapísanie všetkých hodnotení je nevyhnutné pre správny zápis predmetov do ďalšieho roka štúdia.

Ak chcete v nasledujúcom akademickom roku pokračovať v štúdiu, musíte si vytvoriť zápisný list, zapísať predmety (vrátane opakovaných predmetov) a splniť ďalšie podmienky zápisu, ktoré prikladám v prílohe mailu. Záujem pokračovať v štúdiu vyjadrujete už vytvorením zápisného listu, od toho sa môže odvíjať aj prípadné vyrubenie poplatkov za štúdium, ak sa na Vás vzťahujú (napr. externé štúdium alebo prekročenie štandardnej dĺžky štúdia).

Interval na elektronický zápis je od 07. júla 2023 do 31. júla 2023, zápis pred a po tomto termíne nebude možný.

Zápisné hárky a inštrukcie k zápisu predmetov na Vašom študijnom programe Vám na mail zašlú príslušní katedroví koordinátori štúdia najneskôr do začiatku el. zápisu.

Návody na vytvorenie zápisného listu, zápis predmetov a opakovaných predmetov a tlač potvrdení nájdete na tomto odkaze:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4v_7BgNdNeS17LRVWYZswbuJfqo0K02C 

Nezabudnite si zapísať aj opakované predmety, nezapísanie a neabsolvovanie opakovaného predmetu bude pri kontrole Vášho štúdia viesť k vylúčeniu zo štúdia.

Upozornenie pre študentov končiacich ročníkov:

Pri zápise predmetov dbajte na to, aby ste za celé štúdium získali minimálne 180 kreditov (v Bc. štúdiu) alebo 120 kreditov (v Mgr. štúdiu) vrátane kreditov za štátne skúšky. Za predchádzajúce roky sa započítavajú len kredity za absolvované predmety. Ak si nezapíšete a nezískate dostatočný počet kreditov, nebudete sa môcť prihlásiť na štátnu skúšku, a to ani v prípade, že Vám bude chýbať len 1 kredit. Nezabudnite si tiež zapísať všetky povinné alebo povinne voliteľné predmety štátnej skúšky.

Upozornenie pre študentov učiteľstva:

Predmet seminár k záverečnej práci I a II si zapisujete len na katedre, na ktorej píšete (alebo chcete písať) záverečnú prácu. To isté sa týka aj štátnicového predmetu obhajoba záverečnej práce v poslednom roku štúdia. Kreditová záťaž je v učiteľskom štúdiu rovnomerne rozdelená medzi všetky katedry, pri zapisovaní predmetov by ste z Katedry pedagogiky a oboch aprobačných katedier mali mať zapísané kredity vo váhe po 15 kreditov (v 2. roku Bc. štúdia) a po 10 kreditov (v 3. roku Bc. štúdia a v 2. roku Mgr. štúdia), do tohto počtu sa nezapočítavajú štátnicové predmety, ani semináre k záverečnej práci.Dokument k zápisu študentov do ďalšieho roka štúdia 2023/24

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: PhDr. Ján Demčišák, PhD.
Zdroj: Prodekan pre štúdium