Aktuality

Postup pri odovzdávaní záverečnej práce a prihlasovaní sa na štátnu skúšku

23.03.2023
Postup pri odovzdávaní záverečnej práce a prihlasovaní sa na štátnu skúšku

Vloženie záverečnej práce do AIS (CRZP) do 14. 04. 2023
Upozornenie: Predĺženie tohto termínu nie je možné. Študenti, ktorí nenahrajú záverečnú prácu v stanovenom termíne sa môžu zúčastniť štátnych skúšok až budúci akademický rok.
Prácu, ktorú študent nahrá do AISu nie je možné následne meniť, ani v prípade, že ste omylom nahrali nesprávnu verziu. K nahratej práci bude vypracovaný posudok a zaevidované hodnotenie.
Postup nahratia práce: http://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/odovzdanie_zp.pdf   

Prihlásenie sa na štátnu skúšku v AIS  do 09. 05. 2023
Na štátnu skúšku sa študent prihlasuje sám výlučne prostredníctvom AISu. V prípade technických problémov kontaktuje študijné oddelenie a požiadajte študijnú referentku o prihlásenie. Prihlásenie po termíne nie je možné ani na študijnom oddelení.
Zaradenie študenta do harmonogramu štátnych skúšok na konkrétny deň/čas bude zverejnené prostredníctvom AIS.

Štátna skúška – v deň štátnej skúšky je študent povinný odovzdať nasledovné podklady

 • 1 x prácu na neprepisovateľnom CD nosiči s popisom a v papierovom obale (vzor CD k dispozícii TU).
  Pre vlastnú potrebu si študent môže priniesť na obhajobu vytlačený exemplár záverečnej práce, prípadne jej elektronickú verziu v tablete alebo notebooku, túto je možné použiť počas obhajoby. Tlačenú verziu práce nie je potrebné odovzdávať.
 • 1 x vytlačenú kontrolu originality z AISu
  Tlačí sa len tabuľková časť. „Plain text dokumentu na kontrolu“ sa netlačí.
 • 2 x podpísaná licenčná zmluva pre CRZP
  Zmluva sa tlačí z AISu.

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA ZÁVEREČNÚ PRÁCU

1. Práca musí spĺňať
Všetky formálne náležitosti záverečných prác sa riadia Smernicou rektora o základných náležitostiach záverečných prác (vydaná v septembri 2018)
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zakladne_nalezitosti_zaverecnych_prac_2018.docx

2. Práca musí obsahovať

 1. Obal
 2. Titulnú stranu (VZOR na stiahnutie)
 3. Zadanie práce v primárnom aj sekundárnom jazyku – ZADANIE PRÁCE SI ŠTUDENT EXPORTUJE Z AISU, NIE JE POTREBNÉ HO PODPISOVAŤ!
 4. Čestné vyhlásenie + podpis
 5. Abstrakt v primárnom aj sekundárnom jazyku (totožný s textami abstraktu, ktoré študent vyplní pri vkladaní práce do AISu)

Podrobnejšia ŠTRUKTÚRA na stiahnutie. 

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: PhDr. Ján Demčišák, PhD.
Zdroj: Prodekan pre štúdium