Aktuality

Online Workshop Germanistik Digital

22.03.2023
Online Workshop Germanistik Digital

17.3.2023 organizovala Katedra germanistiky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave medzinárodný online workshop o vyučovaní germanistiky v online prostredí „Germanistik Digital“. Na seminári sa zúčastnilo 81 účastníkov z 20 krajín Európy a sveta. Workshop prezentoval výsledky projektu Erasmus+

Germanistik Digital, 2020-1-SK01-KA226-HE-094271

širokému medzinárodnému publiku. Katedra germanistiky privítala hostí zo Slovenska, Dánska, ČR, Maďarska, Španielska, Nemecka, Litvy, Lotyšska, Srbska, Slovinska, Talianska, Fínska, Poľska či Chorvátska, ale aj hostí z Azerbajdžanu, Gruzínska, Sev. Macedónska, Brazílie, Paraguaja a Mongolska.

Doc. Monika Hornáček Banášová predstavila ciele a výsledky projektu, pričom hlavnou náplňou seminára boli možnosti výuky germanistiky v online prostredí. Prezentovala pripravované online kurzy germanistických disciplín, ako i pripravovanú metodickú príručku pre učiteľov germanistiky, ktorá bude k dispozícii vo viacerých jazykoch vrátane slovenčiny.

Partneri projektu - Vilniaus Universitetas (Litva), Ventspils Augustskola (Lotyšsko), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (ČR), Univerzitet u Beogradu (Srbsko), Univerza v Mariboru (Slovinsko) – prezentovali svoje skúsenosti s prípravou online učebných materiálov s dôrazom na digitálne zručnosti a možnosti výuky odborných predmetov v online prostredí.

Na podujatí vystúpil aj asociovaný partner, vydavateľstvo Klett. Dr. Milina Muzikářová prezentovala ďalšie interaktívne materiály pre výuku nemčiny.

Účastníci veľmi pozitívne hodnotili workshop a výsledky projektu. Pozitívne ohlasy od účastníkov stále prichádzajú, pevne veríme, že projekt zaujme širokú verejnosť.

Viac o projekte a jeho výsledkoch: https://gedi.germanistik-ucm.eu 

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.
Zdroj: Prodekanka pre styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy