Aktuality

Oznámenie o inauguračnej prednáške doc. Mgr. Ing. Kataríny Seresovej, PhD.

10.03.2023
Oznámenie o inauguračnej prednáške doc. Mgr. Ing. Kataríny Seresovej, PhD.

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 23. 3. 2023 o 9:00 hod. sa v Akademickom klube na Filozofickej fakulte UCM v Trnave, uskutoční inauguračná prednáška doc. Mgr. Ing. Kataríny Seresovej, PhD., docentky na Katedre jazykovedy a translatológie  Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, na tému „Glokalizácia a jej prejavy v dynamike súčasných jazykov“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 7357 (2.1.32) cudzie jazyky a kultúry.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: Martina Schmidtová
Zdroj: Oddelenie vedy FF UCM