Aktuality

Medzinárodná vedecká konferencia o výskumnej etike a vedeckej integrite

06.03.2023
Medzinárodná vedecká konferencia o výskumnej etike a vedeckej integrite

V Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v Bratislave sa dňa 07.02.2023 konala mimoriadne zaujímavá, aktuálna a podnetná Medzinárodná vedecká konferencia o výskumnej etike a vedeckej integrite, na ktorej sa zúčastnila doc. PhDr. Adela Böhmerová, CSc. MA.. Videozáznam priebehu konferencie, a v rámci neho prezentácia aktuálnych výsledkov výskumu v tejto oblasti, ktoré usporiadateľ konferencie zaslal účastníkom, je k dispozícii aj širšiemu okruhu záujemcov na linku: https://video.nti.sk/live?242732DMQ0YQXH21.

Ako to dokumentuje videozáznam, na konferencii odzneli príspevky významných expertov na nasledujúce témy:

  • Umelá inteligencia a akademická výskumná integrita
  • Čo hovoria retrakcie o etike vedeckého publikovania
  • BRIDGE (spájanie akademickej, výskumnej, podnikateľskej a spoločenskej integrity)
  • iCOP (International Contract Cheating Project)
  • PAPERMILLS alebo predávame autorstvo
  • Portál ENAI podpora obetí nepoctivého konania
  • Kde sa nachádzame s implementáciou deklarácie
  • Modely fungujúcich systémov eticko-integritného správania na VŠ a SAV v SR

Na konferencii bola tiež poskytnutá publikácia CVTI nazvaná Sprievodca svetom vedeckého publikovania - Učebný text pre kurz Publikačný poradca (2019), ktorá je dostupná na linku: https://zenodo.org/record/3236329. Sú v nej spracované pre našu vedeckú aj pedagogickú prácu veľmi podnetné témy zamerané na problematiku najnovšieho vývoja a aktuálnych trendov vedeckej komunikácie, na recenzné konanie, právne a etické aspekty vedeckého publikovania, otvorené publikovanie, hodnotenie vedy a výskumu, e-vedu a viditeľnosť výskumu, ako aj mnohé ďalšie oblasti.

V súlade s etickými kritériami UCM sa materiály z konferencie môžu stať príspevkom k ďalšiemu prehlbovaniu dodržiavania najvyšších etických štandardov vo všetkých jej

aktivitách v akademickom, pedagogickom a umeleckom pôsobení. Prezentované výskumy významných expertov skúmajúcich súčasnú dynamiku vývoja v tejto oblasti poskytujú podnety na efektívne postoje a riešenia súvisiacej aktuálnej problematiky aj v našom akademickom prostredí.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zdroj: Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UCM