Aktuality

Výzva na nominácie na Erasmus mobility študentov a zamestnancov v AR 2023/2024

10.01.2023
Výzva na nominácie na Erasmus mobility študentov a zamestnancov v AR 2023/2024

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výzvu na nominácie študentov a zamestnancov na Erasmus mobility v AR 2023/2024.

Oprávnenými účastníkmi mobilít študentov sú študenti denného alebo externého štúdia na UCM na všetkých stupňoch štúdia /bakalárskom, magisterskom, doktorandskom/. Študent sa môže mobility štúdium/stáž zúčastniť už od 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia.

Typy mobilít:

  1. Mobilita študenta štúdium SMS (krátkodobá aj dlhodobá)
  2. Mobilita študenta stáž SMT (krátkodobá aj dlhodobá)
  3. Kombinovaná mobilita SMS + SMT – kombinácia štúdia a stáže
  4. Mobilita zamestnanca za účelom výučby STA
  5. Mobilita zamestnanca za účelom školenia STT
  6. Kombinovaná mobilita STA + STT – kombinácia výučby a školenia

Viac informácií o obsahu mobilít sa dozviete tu:
https://www.ucm.sk/sk/oznamy-a-aktuality-oddelenia-medzinarodnych-vztahov/detail/3191/ 
https://www.ucm.sk/sk/erasmus-01/ 

Každý účastník Erasmus mobility musí prejsť transparentným výberovým konaním, ktoré realizuje príslušná katedra FF UCM.
Konkrétne informácie o termíne výberového konania na danej katedre FF UCM sa dozviete na webovej stránke katedry a u katedrového koordinátora Erasmus+

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.
Zdroj: Prodekanka pre styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy