Aktuality

Výberové konanie na zahraničné mobility v rámci Erasmus+ KA107/študent

05.10.2022
Výberové konanie na zahraničné mobility v rámci Erasmus+ KA107/študent

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti prihlásiť sa na študentskú mobilitu organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 - spolupráca s partnerskými krajinami v projektovom období.

Zoznam zmluvných krajín a škôl, počty a druhy mobilít:

- Dar Es Salaam University, Dar Es Salaam, Tanzánia

2 mobility – študent

Odbor: historické vedy, filológia, pedagogika

- National University of Ostroh Academy, Ostroh, Ukrajina

1 mobilita – študent

Odbor: historické vedy, filológia, pedagogika

Prihlásenie

Študent posiela CV a motivačný list v anglickom jazyku, kde uvedie krajinu z ponuky.

Dokumenty je potrebné doručiť Mgr. Lukáš Kurajda, PhD. osobne do kancelárie 202a alebo e-mailom na lukas.kurajdajohn(zav.)doeucm.sk 

Výberový proces

Termín pre podávanie prihlášok je do 31. októbra 2022. Súčasťou výberového konania bude osobný pohovor s uchádzačom.

Kritériá výberu sú:
- relevantnosť odboru štúdia a/alebo výskumu
- potenciálny prínos pre účastníka a pre fakultu
- dobrý zdravotný stav, t. j. spôsobilosť absolvovať pobyt,
- účastníci programu musia mať v čase odchodu tieto doklady: cestovný pas, akademické vízum (ak sa vyžaduje),
- komerčné poistenie na pokrytie všetkých nákladov spojených s poistnými udalosťami.

Trvanie mobility:     3 mesiace
Realizácia mobilít:  počas letného semestra 2023

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.
Zdroj: Dekanka FF UCM