Aktuality

27. ROČNÍK VEREJNEJ SÚŤAŽE O CENU JOSEFA VAVROÚŠKA

14.07.2022
27. ROČNÍK VEREJNEJ SÚŤAŽE O CENU JOSEFA VAVROÚŠKA

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovy vyhlasuje 27. ročník verejnej súťaže o cenu Josefa Vavrouška

ĽUDSKÉ HODNOTY A PROBLEMY ROZVOJA CIVILIZÁCIE

Námety súťažných prác je možné špecifikovať podľa nasledujúcich tematických okruhov:
• ekológia človeka;
• udržateľný rozvoj;
• ekonomika prírodných zdrojov;
• sociálna etika a ekonomický systém;
• etika a fungovanie politického systému;
• sociálny systém ako holistický systém s cieľovým správaním;
• spoločenské systémy a diskont budúcnosti;
• medzinárodný politický a ekonomický systém, teritoriálne medzinárodné štúdiá a globálne vládnutie;
• masová komunikácia a žurnalistika podporujúca hodnoty života na Zemi;
• edukačné systémy s týmito cieľmi.

Pri súťažných prácach hodnotitelia ocenia najmä:
• analýzu vzťahov prírody, spoločnosti a kultúry;
• interdisciplinárnu povahu prístupu alebo aspoň interdisciplinárne presahy;
• vyústenie do verejnej a sociálnej politiky.

Charakter prác

• Do súťaže budú zaradené bakalárske, magisterské, rigorózne a disertačné práce obhájené v súčasnom a v predchádzajúcom akademickom roku s priloženými posudkami as informáciou o výsledku obhajoby.
• Práce, ktoré formálnu obhajobu nevyžadujú, môžu byť tiež zaradené do súťaže a nemusia byť sprevádzané posudkom.
• Práce môžu byť písané česky, slovensky alebo anglicky. Vždy musia mať resumé v originálnom av anglickom jazyku.

Kategórie súťaže
• Bakalárske práce.
• Magisterské a rigorózne práce.
• Dizertačné práce.

Okruhy možných uchádzačov
• Študenti, doktorandi a mladí absolventi českých a slovenských vysokých škôl (orientačná veková hranica do 35 rokov).

Podmienky súťaže
• Cena sa udeľuje raz ročne. Uzávierka pre zasielanie do tohto ročníka je stanovená na piatok 29. 7. 2022 do 12:00 hod.
• Odovzdáva sa jedna zviazaná kópia (stačí mäkká, krúžková väzba) a súčasne tiež jej elektronická verzia. A to buď odoslaním práce vo formáte .pdf na adresu tajomníka Ceny: kamenijohn(zav.)doefsv.cuni.cz, alebo vložením kópie na USB a priložením k zviazanej kópii. Pri bakalárskych, magisterských a rigoróznych prácach je nutné priložiť kópie posudkov (oponentský a školiteľský, prípadne výsledok štátnej záverečnej skúšky).
• Prácu je možné taktiež doručiť osobne a odovzdať v podateľni fakulty. Obálka s kópiou súťažnej práce musí byť v tomto prípade viditeľne označená záhlavím: Cena Jozefa VAVROÚŠKA
• Do súťaže sa prijímajú iba obhájené práce (pokiaľ formálnu obhajobu vyžadujú).
• Účastníkov žiadame, aby k zviazanej aj k elektronickej verzii súťažnej práce priložili prihlášku, ktorej šablóna je k dispozícii na webovej stránke: https://fsv.cuni.cz/veda-vyzkum/vedecka-oceneni/cena-josefa-vavrouska
• Prihláška do súťaže je považovaná za súhlas so zverejneným prácou na webe FSV UK. Účastníci, ktorí si neželajú, aby ich práca bola dostupná v archíve Ceny Jozefa VAVRÚŠKA na webe FSV UK, o to musia výslovne požiadať.
• Autori ocenených prác budú vyhlásení do 30. 9. 2022. Informácie o výsledku súťaže bude k dispozícii na webe FSV UK (http://www.fsv.cuni.cz) čo najskôr po zaslaní rozhodnutí výboru pre Cenu Jozefa VAVROUŠKA.

Financovanie
• Výšku finančnej odmeny pre ocenené práce stanovuje každoročne dekan FSV. Pre rok 2022 číru celková čiastka 83 000, - Sk.

Hodnotitelia súťaže
Práce prihlásené v termíne posudzuje výbor pre Cenu Jozefa VAVRÚŠKA. Tvoria ho reprezentanti inštitútov Fakulty sociálnych vied, členovia zastupujúci ďalšie fakulty a pracoviská Univerzity Karlovej, zástupca Masarykovej univerzity a zástupca Slovenskej akadémie vied. Pozri: https://fsv.cuni.cz/veda-vyzkum/vedecka-oceneni/cena-josefa-vavrouska 
Za organizáciu a korektrú priebeh súťaže zodpovedá tajomník Ceny Jozefa VAVROUŠKA a kontaktna osoba PhDr. Jiří KAMENÍČEK, CSc.
e-mail: karnenijohn(zav.)doefsv.cuni.cz 

adresa pre zasielanie prác:
Univerzita Karlova
Fakulta sociálnych vied Smotanovo nábrežie 6
110 01 Praha 1