Aktuality

Zápis študentov do 1. ročníka (uchádzači prijatí v 1. kole prijímacieho konania)

15.06.2022
Zápis študentov do 1. ročníka (uchádzači prijatí v 1. kole prijímacieho konania)

Zápis študentov do 1. ročníka bude prebiehať v dňoch od 27. 06. – do 01. 07. podľa nasledovného harmonogramu: Harmonogram zápisov do prvých ročníkov - jún 2022

Študenti sa musia prísť zapísať osobne, prípadne ich môže zapísať osoba s úradne overeným splnomocnením.

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zápisu v uvedenom termíne, je potrebné písomne alebo mailom požiadať študijné oddelenie fakulty o náhradný termín zápisu.

Uchádzači, ktorí boli prijatí podmienečne, môžu byť zapísaní, ak splnili všetky podmienky na prijatie (uhradenie poplatku, predloženie dokladov o vzdelaní, nostrifikácia vysvedčenia a diplomov a pod.).

Miesto na googlemaps: shorturl.at/cgiEU

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: PhDr. Ján Demčišák, PhD.
Zdroj: Prodekan pre denné štúdium