Aktuality

Harmonogram zápisov do 1. ročníka - pre študentov prijatých v 2. kole a náhradné termíny zápisov

24.08.2022
Harmonogram zápisov do 1. ročníka - pre študentov prijatých v 2. kole a náhradné termíny zápisov

Zápis študentov do 1. ročníka pre študentov prijatých v 2. kole a náhradné termíny zápisov bude prebiehať v dňoch od 05. 09. – do 08. 09. 2022 podľa nasledovného harmonogramu: Harmonogram zápisov do prvých ročníkov - september 2022

Študenti sa musia prísť zapísať osobne, prípadne ich môže zapísať osoba s úradne overeným splnomocnením.

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zápisu v uvedenom termíne, je potrebné písomne alebo mailom požiadať študijné oddelenie fakulty o náhradný termín zápisu.

Riadny zápis na štúdium je možný až po splnení všetkých podmienok prijatia, vrátane doloženia všetkých potrebných dokladov, uhradenia poplatkov a v prípade zahraničných uchádzačov aj úspešné absolvovanie skúšky zo slovenského jazyka. Uchádzači, ktorí sa nezúčastnili jazykovej skúšky alebo ju neabsolvovali, nemôžu byť zapísaní na štúdium.

Miesto na googlemaps: shorturl.at/cgiEU

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: PhDr. Ján Demčišák, PhD.
Zdroj: Prodekan pre denné štúdium