Aktuality

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce PhDr. Lukáša Gajarského, PhD.

13.10.2021
Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce PhDr. Lukáša Gajarského, PhD.

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 26. 10. 2021 o 10.00 hod. sa na Filozofickej fakulte UCM v Trnave  uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Lukáša Gajarského, PhD., odborného asistenta na Katedre rusistiky FF UCM v Trnave, na tému „Genderové stereotypy v ruskom a slovenskom paremiologickom obraze sveta“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Rusko-slovenská medzijazyková homonymia“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 7357 (2.1.32) cudzie jazyky a kultúry.

Verejný audiovizuálny priamy prenos bude dostupný tu: https://meet.jit.si/ffucm_habilitacna_prednaska_gajarsky26102021

Vložil: Lukáš Kurajda
Zdroj: Oddelenie vedy FF UCM