Aktuality

Harmonogram kolokviálnych skúšok

04.08.2020
Harmonogram kolokviálnych skúšok

Katedra anglistiky a amerikanistiky Bc.
Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr.
Katedra anglistiky a amerikanistiky RŠ
Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
Katedra filozofie a aplikovanej filozofie
Katedra germanistiky Bc.
Katedra germanistiky Mgr.
Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií
Katedra pedagogiky
Katedra psychológie Bc.
Katedra psychológie Mgr. 
Katedra rusistiky
Katedra slovenského jazyka a literatúry Bc. a Mgr.
Katedra slovenského jazyka a literatúry RŠ

Študent sa na štátnu skúšku dostaví v čase, ktorý určila katedra v časovom harmonograme.
Okrem vyhradeného času sa študenti nemajú zdržiavať v budove UCM.

K štátnej skúške je potrebné si priniesť:

- 1 CD v pevnom priesvitnom obale, CD musí mať tlačený popis s predpísanými údajmi (nie rukou písaný) /VZOR popisu CD/,

- 2x Licenčná zmluva pre CRZP (vytlačiť z AISu a podpísať),

- 2x Licenčná zmluva pre vysokú školu (vytlačiť z AISu a podpísať),     

- vlastné písacie potreby.

- rúško.

Vložil: Martina Vlachovičová
Zdroj: prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť FF UCM