Fakulta

Kolégium dekana

Kolégium je poradný orgán dekana fakulty, ktorého členmi sú prodekani fakulty, vedúci katedier, tajomník fakulty a zástupca akademického senátu FF UCM. Na práci kolégia sa môžu podieľať aj iní pracovníci, ktorých dekan poverí riešením konkrétnych úloh.

Členovia
doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., dekanka
prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.
prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
PhDr. Ján Demčišák, PhD.
PhDr. Peter Sokolovič, PhD.
doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.
PaedDr. Eva Smetanová, PhD.
doc. PhDr. Tatjana Grigorjanová, CSc.
PhDr. Ladislav Župčán, PhD.
doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.
PhDr. Daniela Drinková
Mgr. Anna Neslušanová