Fakulta

Akademický senát

Členovia AS FF UCM

Predseda
SÝKORA Peter, prof. RNDr. PhD.

Podpredseda
BARANOVSKÁ Andrea, PhDr. PhD.,
KURAJDA Lukáš, Bc.

Tajomník
LENČ Jozef, PhDr. PhD.

Členovia
FEDIČ Dušan, Mgr. PhD.
BOCÁNOVÁ Martina, PhDr. PhD. 
KUMOROVÁ Zdenka, Mgr. PhD.
OŽVALDOVÁ Miroslava, Mgr.
PETKANIČ, Milan, Mgr. PhD.
PORUBJAK Matúš, doc. PhDr. PhD.
DRBÚLOVÁ Júlia, Mgr.
KOVÁČIK Patrik
DANIELOVÁ Veronika, Mgr.

Dokumenty

Štatút FF UCM
Rokovací poriadok AS FF UCM
Zásady volieb do akademického senátu
Zásady volieb dekana FF UCM
Správa o činnosti Akademického senátu FF UCM
 

Zápisnice

Volebné obdobie 2015 - 2018
Volebné obdobie 2012 - 2015
Volebné obdobie 2009 - 2012
Volebné obdobie 2007 - 2009
Volebné obdobie 2003 - 2006