Veda a výskum

Podklady k vymenúvaciemu konaniu - izr. prof. dr. Alja Lipavic Oštir

1. Názov študijného programu: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry

2. Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesorku: 22. 05. 2018

3. Žiadosť o vymenovanie za profesorku 

4. Profesijný životopis

5. Zoznam publikačnej činnosti 

6. Prehľad plnenia kritérií pre vymenúvacie konanie

7. Oponenti:
prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
posudok - prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr.
prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. (Filozofická fakulta Ostravskej univerzity v Ostrave)
posudok - prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
prof. PhDr. Ladislav Sisák, CSc. (Prešov)
posudok - prof. PhDr. Ladislav Sisák, CSc.

8. Komisia:
prof. Peter Ďurčo, CSc. (Filozofická fakulta UCM, Trnava) - predseda
prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc. (Filozofická fakulta UK, Bratislava)
prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD. (Filozofická fakulta UMB, Banská Bystrica)
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity, Brno)

Náhradníci:
prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc. (Pedagogická fakulta UK, Bratislava)
prof. Dr. Dr. rer. nat. Georg Schuppener (Filozofická fakulta UCM, Trnava)
Prof. Dr. Vlasta Kučiš (Filozofická fakulta Univerzity v Maribore)

9. Stanovisko inauguračnej komisie

10. Rozhodnutie Vedeckej rady FF UCM

11. Prezenčná listina zo zasadnutia VR, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie za profesorku.

12. Dátum a dôvod ukončenia vymenúvacieho konania: 10. 12. 2019
udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor