Veda a výskum

Podklady k vymenúvaciemu konaniu - doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

1. Názov študijného programu: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry

2. Žiadosť o vymenovanie za profesorku

3.
 Dátum prerušenia vymenúvacieho konania a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
Prerušené vymenúvacie konanie: 02. 10. 2017
Odstránenie nedostatkov: do 15 dní (odo dňa doručenia informácie o prerušení vymenúvacieho konania)  
Otvorenie vymenúvacieho konania: 09. 11. 2017

4. Profesijný životopis

5. Zoznam publikačnej činnosti

6. Prehľad plnenia kritérií pre vymenúvacie konanie

7. Oponenti:
prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc. (Filozofická fakulta UK, Bratislava)
Posudok - prof. Rakšányiová
prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)
Posudok - prof. Čeňková
prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc. (Filozofická fakulta UKF, Nitra)
Posudok - prof. Müglová

8. Komisia: 
prof. Peter Ďurčo, CSc. (Filozofická fakulta UCM, Trnava) - predseda
doc. PaedDr. Slavomíra Tomášiková, PhD. (Inštitút germanistiky FF PU, Prešov)
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU, Brno)
doc. PhDr. Milan Žitný, CSc. (Pedagogická fakulta TU v Trnave)

Náhradníci:
prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc. (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava)
prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc. (Filozofická fakulta UK, Bratislava)

9. Stanovisko inauguračnej komisie

10. Rozhodnutie Vedeckej rady FF UCM  

11. Prezenčná listina zo zasadnutia VR, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie za profesorku

12. Dátum a dôvod ukončenia vymenúvacieho konania: 19. 09. 2018
udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor