Veda a výskum

Podklady k vymenúvaciemu konaniu - doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.

1. Názov študijného odboru: 6101 (2.1.2) Systematická filozofia

2. Žiadosť o vymenovanie za profesora

3. Dátum prerušenia vymenúvacieho konania a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
Prerušené vymenúvacie konanie: 08. 11. 2018
Odstránenie nedostatkov: do 3 mesiacov (odo dňa doručenia informácie o prerušení vymenúvacieho konania)

4. Profesijný životopis
 
   Profesijný životopis podľa vyhlášky č. 246/2019 Z. z.

5. Zoznam publikačnej činnosti

6. Prehľad plnenia kritérií pre vymenúvacie konanie

7. Oponenti:
prof. Mgr. Vladislav Suvák, PhD. (Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove - odbor filozofia)
posudok - prof. Suvák
prof. dr hab. Dariusz Kubok (Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Uniwersyter Ślaski w Katowicach, PL - odbor filozofia)
posudok - prof. Kubok PL
posudok - prof. Kubok SK
doc. Mgr. Andrej Kalaš, PhD. (Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave - odbor filozofia)
posudok - doc. Kalaš

Náhradník:
doc. Mgr. Ulrich Wollner (Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

8. Komisia:
prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.  (Filozofická fakulta UCM, Trnava - odbor filozofia) – predseda
prof. PhDr. František Novosád, CSc. (Filozofický ústav, Slovenská akadémia vied - odbor filozofia)
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. (Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brne - odbor filozofia)
prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. (Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave - odbor filozofia)

Náhradník:
prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD. (Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave)

9. Stanovisko inauguračnej komisie

10. Rozhodnutie Vedeckej rady FF UCM

11. Prezenčná listina zo zasadnutia VRktorá prerokovala návrh na vymenovanie za profesora.

12. Dátum a dôvod ukončenia vymenúvacieho konania: 14. 07. 2020
udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor