Veda a výskum

Podklady k vymenúvaciemu konaniu - doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.

1. Názov študijného programu: 7106 (3.1.3) Etnológia

2. Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesorku: 15. 11. 2018

3. Žiadosť o vymenovanie za profesorku 

4. Profesijný životopis

5. Zoznam publikačnej činnosti 

6. Prehľad plnenia kritérií pre vymenúvacie konanie

7. Oponenti:
prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc. (FF UKF v Nitre)
posudok - prof. Beňušková
prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. (FF UCM v Trnave)
posudok - prof. Lenovský
PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc. (emeritná profesorka, FHS UK, Praha, ČR)
posudok - dr. Moravcová

8. Komisia:
prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc. (FF UCM v Trnave) – predseda
prof. PhDr. Viera Feglová, CSc. (emeritná profesorka, FSEV UK, Bratislava)
prof. PhDr. Rastislava Stoličná, DrSc. (emeritná profesorka, ÚE SAV, Bratislava)
prof. dr. hab. Zygmunt Klodnicki (emeritný profesor, Uniwersytet Śląski, Tešín, Poľsko)

Náhradníci:
prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. (FF UKF v Nitre)
doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc. (FHS UK, Praha, ČR)

9. Stanovisko inauguračnej komisie

10. Rozhodnutie Vedeckej rady FF UCM

11. Prezenčná listina zo zasadnutia VR, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie za profesorku.

12. Dátum a dôvod ukončenia vymenúvacieho konania: 11. 06. 2019
udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor