Veda a výskum

Podklady k vymenúvaciemu konaniu - doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

1. Názov študijného odboru: 7106 (3.1.3) pre odbor habilitačné konanie a inauguračné konanie etnológia

2. Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesorku: 15. 06. 2020

3. Žiadosť o vymenovanie za profesorku

4. Profesijný životopis

5. Zoznam publikačnej činnosti

6. Prehľad plnenia kritérií pre vymenúvacie konanie

7. Oponenti:
prof. PhDr. Rastislava Stoličná, DrSc. (emeritná prof., Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Bratislava)
posudok - prof. Stoličná
prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. (Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, Filozofická fakulta UMB, Banská Bystrica)
posudok - prof. Bitušíková
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. (Ústav evropské etnologie, Filosofická fakulta MU Brno, ČR) 
posudok - doc. Válka

Náhradník:
prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc. (Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM, Trnava; Ústav etnologie, Filosofická fakulta UK Praha, ČR)

8. Komisia:
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. (Fakulta humanitných studií, UK Praha, ČR) - predseda
prof. dr. hab. Zygmunt Klodnicki (emeritný profesor, Institut etnologii i nauk o edukacji, Uniwersytet Slaski, Cieszyn, Poľsko)
prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (Katedra etnológie a muzeológie, Filozofická fakulta UK, Bratislava)
PhDr. Peter Salner, DrSc. (Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, Bratislava)

Náhradník:
prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc. (Katedra etnológie a folkloristiky, FF UKF Nitra)

9. Stanovisko inauguračnej komisie

10. Rozhodnutie Vedeckej rady FF UCM

11. Prezenčná listina zo zasadnutia VR, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie za profesorku.

12. Dátum a dôvod ukončenia vymenúvacieho konania: 29. 04. 2021 udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor