Veda a výskum

Podklady k vymenúvaciemu konaniu - doc. Mgr. Jana Bírová, PhD.

1. Názov študijného odboru: 7357 (2.1.32) pre odbor habilitačné konanie a inauguračné konanie cudzie jazyky a kultúry

2. Dátum doručenia žiadosti o inauguráciu: 06. 05. 2021

3. Žiadosť o vymenovanie za profesorku

4. Profesijný životopis

5. Zoznam publikačnej činnosti

6. Prehľad plnenia kritérií pre vymenúvacie konanie

7. Dátum prerušenia vymenúvacieho konania a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
Prerušené vymenúvacie konanie:
30. 06. 2021
Odstránenie nedostatkov:
do 6 mesiacov (odo dňa doručenia informácie o prerušení vymenúvacieho konania)