Veda a výskum

Podklady k vymenúvaciemu konaniu - doc. Mgr. Jana Bírová, PhD.

1. Názov študijného odboru: 7357 (2.1.32) pre odbor habilitačné konanie a inauguračné konanie cudzie jazyky a kultúry

2. Dátum doručenia žiadosti o inauguráciu: 06. 05. 2021

3. Žiadosť o vymenovanie za profesorku

4. Profesijný životopis

5. Zoznam publikačnej činnosti

6. Prehľad plnenia kritérií pre vymenúvacie konanie

7. Hodnotiace posudky zahraničných odborníkov
prof. Jean-Claude Beacco - posudok
prof. Jean-Pierre Cuq - posudok
prof. et. prof. Dr. Cynthia Eid- posudok
prof. Hacini Fatiha - posudok
prof. Mohamed Ketata - posudok

8. Oponenti:
prof. PhDr. Eva Malá, CSc.
(PdF OU Ostrava)
prof. PhDr. Ladislav Franek, CSc. (ÚSL SAV Bratislava)
univ.-prof. Dr. habil. Elissa Pustka M.A, Dipl.-Journ. (Institut für Romanistik, Universität Wien)

9. Komisia
Predseda:
prof. Peter Ďurčo, CSc. (FF UCM Trnava)

Členovia:
prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc. (FF UK Bratislava)
prof. PhDr. Peter Kopecký, CSc. (FF UKF Nitra)
doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. (FF UMB Banská Bystrica)

Náhradníci:
em. prof. Richard Repka, CSc. (PdF UK Bratislava)
prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. (PdF UK Bratislava)

10. Dátum a dôvod ukončenia vymenúvacieho konania: 21. 04. 2022 na vlastnú žiadosť doc. Mgr. Jany Bírovej, PhD.