Veda a výskum

Podklady k habilitačnému konaniu - PhDr. Lukáš Gajarský, PhD.

1.       Názov študijného odboru: 7357 (2.1.32) pre odbor habilitačné konanie a inauguračné konanie cudzie jazyky a kultúry

2.       Dátum doručenia žiadosti o habilitáciu:  07. 06. 2021

3.       Žiadosť o habilitáciu

4.       Téma habilitačnej práce: Rusko-slovenská medzijazyková homonymia

5.       Profesijný životopis

6.       Zoznam publikačnej činnosti

7.       Prehľad plnenia kritérií pre habilitačné konanie

8.       Oponenti:
          doc. PhDr. Tatjana Grigorjanová, PhD. (Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave)
          posudok - doc. Grigorjanová
          prof. PhDr. Natália Korina, CSc. (Fakulta filologických a kultúrnych štúdií Viedenskej univerzity)
          posudok - prof. Korina
 
         prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)
          posudok - prof. Sokolová