Veda a výskum

Podklady k habilitačnému konaniu - PhDr. Katarína Koštialová, PhD.

1. Názov študijného programu: 7106 (3.1.3) Etnológia

2. Dátum doručenia žiadosti o habilitáciu: 15. 11. 2018

3. Žiadosť o habilitáciu

4. Profesijný životopis

5. Zoznam publikačnej činnosti 

6. Prehľad plnenia kritérií pre habilitačné konanie

7. Oponenti:
prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. (FF UCM v Trnave)
posudok - prof. Lenovský
doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc. (FHS UK, Praha, ČR)
posudok - doc. Soukupová
prof. PhDr. Viera Feglová, CSc. (emeritná profesorka, FSEV UK, Bratislava)
posudok - prof. Feglová

8. Komisia:
prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc. (FF UCM v Trnave) – predseda
prof. PhDr. Rastislava Stoličná, DrSc. (emeritná profesorka, ÚE SAV, Bratislava)
prof. dr. hab. Zygmunt Klodnicki (emeritný profesor, Uniwersytet Śląski, Tešín)

Náhradníci:
prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc. (FF UKF v Nitre)
doc. PhDr. Magdaléna Paríková, CSc. (Bratislava)

9. Stanovisko habilitačnej komisie

10. Rozhodnutie Vedeckej rady FF UCM

11. Prezenčná listina zo zasadnutia VR, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie za docentku.

12. Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania: 23. 04. 2019
udelenie vedecko-pedagogického titulu docent rektorom UCM v Trnave