Veda a výskum

Podklady k habilitačnému konaniu - PhDr. Andrea Grominová, PhD.

1. Názov študijného programu: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry

2. Dátum doručenia žiadosti o habilitáciu: 29. 11. 2018

3. Žiadosť o habilitáciu

4. Profesijný životopis
 
5. Zoznam publikačnej činnosti

6. Prehľad plnenia kritérií pre habilitačné konanie

7. Oponenti:
doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD. (FF UMB, B. Bystrica)
posudok - doc. Kováčová
prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc. (Univerzita Hradec Králové, ČR)
posudok - prof. Richterek
prof. N. V.  Barkovskaya, DrSc. (Uralská štátna pedagogická univerzita, Jekaterinburg, Rusko)
posudok - prof. Barkovskaya

Náhradníčka:
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (PF MU Brno, ČR)

8. Komisia:
prof. Peter Ďurčo, CSc. (Filozofická fakulta UCM v Trnave) - predseda
prof. PhDr. Eva Kollárová, PhD. (Pedagogická fakulta KU v Ružomberku))
doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D. (FF Ostravská univerzita, ČR)
prof. PhDr. Zdeněk Pechal, DrSc. (FF Palackého univerzita Olomouc, ČR)

Náhradníci:
prof. Natália Muránska, PhD. (FF UKF Nitra)
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (FF UCM Trnava)

9. Stanovisko habilitačnej komisie

10. Rozhodnutie Vedeckej rady FF UCM

11. Prezenčná listina zo zasadnutia VR, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie za docentku.

12. Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania: 23. 04. 2019 
udelenie vedecko-pedagogického titulu docent rektorom UCM v Trnave