Veda a výskum

Podklady k habilitačnému konaniu - PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.

1. Názov študijného odboru: 7357 (2.1.32) pre odbor habilitačné konanie a inauguračné konanie cudzie jazyky a kultúry

2. Dátum doručenia žiadosti o habilitáciu: 02. 03. 2020

3. Žiadosť o habilitáciu

4. Téma habilitačnej práce: Präpositionale Wortverbindungen als rekurrente phraseologische Minimaleinheiten im modalen Bereich

5. Profesijný životopis

6. Zoznam publikačnej činnosti 

7. Prehľad plnenia kritérií pre habilitačné konanie

8. Oponenti:
prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc. (Pedagogická fakulta UK v Bratislave) 
posudok - prof. Vajičková
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR)
posudok - prof. Zündorf
doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc. (popredná odborníčka v danej oblasti výskumu)
posudok - doc. Kozmová

Náhradníčka:
doc. PhDr. Martina Kášová, PhD. (Filozofická fakulta, PU v Prešove) 

9. Komisia:
prof. Peter Ďurčo, CSc. - predseda komisie (Filozofická fakulta UCM v Trnava)
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, ČR)
doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD. (Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici) 
doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD. (Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici)

Náhradníčka:
doc. PhDr. Emília Charfaoui, CSc. (Fakulta manažmentu UK v Bratislave)

10. Stanovisko habilitačnej komisie 

11. Rozhodnutie Vedeckej rady FF UCM

12. Prezenčná listina zo zasadnutia VR, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie za docentku.

13. Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania: 13. 11. 2020 
udelenie vedecko-pedagogického titulu docent rektorom UCM v Trnave