Veda a výskum

Podklady k habilitačnému konaniu - Mgr. Peter Fraňo, PhD.

1. Názov študijného odboru: 6101 (2.1.2) pre odbor habilitačné konanie a inauguračné konanie systematická filozofia

2. Dátum doručenia žiadosti o habilitáciu: 09. 09. 2020

3. Žiadosť o habilitáciu

4. Téma habilitačnej práce: Systematický rozmer Ciceronovej filozofickej činnosti

5. Profesijný životopis

6. Zoznam publikačnej činnosti 

7. Prehľad plnenia kritérií pre habilitačné konanie

8. Oponenti:
prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. (Filozofická fakulta UCM Trnava)
posudok - prof. Porubjak
doc. Andrej Kalaš, PhD. (Filozofická fakulta UK Bratislava)
posudok - doc. Kalaš
doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD. (Filozofická fakulta UMB Banská Bystrica) 
posudok. doc. Wollner

9. Komisia:
prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. - predseda komisie (Filozofická fakulta UCM Trnava)
prof. Michal Chabada, PhD. (Filozofická fakulta UK Bratislava)
prof. Mgr. Vladislav Suvák, PhD. (Filozofická fakulta PU Prešov)

Náhradník:
prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD. (Právnická fakulta UK Bratislava)

10. Stanovisko habilitačnej komisie

11. Rozhodnutie Vedeckej rady FF UCM

12. Prezenčná listina zo zasadnutia VR, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie za docenta.