Veda a výskum

Podklady k habilitačnému konaniu - Mgr. Peter Fraňo, PhD.

1. Názov študijného odboru: 6101 (2.1.2) pre odbor habilitačné konanie a inauguračné konanie systematická filozofia

2. Dátum doručenia žiadosti o habilitáciu: 09. 09. 2020

3. Žiadosť o habilitáciu

4. Téma habilitačnej práce: Systematický rozmer Ciceronovej filozofickej činnosti

5. Profesijný životopis

6. Zoznam publikačnej činnosti 

7. Prehľad plnenia kritérií pre habilitačné konanie

8. Oponenti:
prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. (Filozofická fakulta UCM Trnava)
posudok - prof. Porubjak
doc. Andrej Kalaš, PhD. (Filozofická fakulta UK Bratislava)
posudok - doc. Kalaš
doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD. (Filozofická fakulta UMB Banská Bystrica) 
posudok. doc. Wollner

9. Komisia:
prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. - predseda komisie (Filozofická fakulta UCM Trnava)
prof. Michal Chabada, PhD. (Filozofická fakulta UK Bratislava)
prof. Mgr. Vladislav Suvák, PhD. (Filozofická fakulta PU Prešov)

Náhradník:
prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD. (Právnická fakulta UK Bratislava)

10. Stanovisko habilitačnej komisie

11. Rozhodnutie Vedeckej rady FF UCM

12. Prezenčná listina zo zasadnutia VR, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie za docenta.

13. Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania: 20. 04. 2021 udelenie vedecko-pedagogického titulu docent rektorom UCM v Trnave