Veda a výskum

Podklady k habilitačnému konaniu - Mgr. Juraj Miština, PhD.

1. Názov študijného programu: 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry

7. Oponenti:
prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. (Pedagogická fakulta TU, Trnava)
Posudok - prof. Pokrivčáková
prof. PhDr. Eva Tandlichová, CSc. (Filozofická fakulta UK, Bratislava)
Posudok - prof. Tandlichová
doc. PhDr. Pavel Kvetko, mim. profesor (Filozofická fakulta UCM, Trnava)
Posudok - doc. Kvetko
Náhradníčka: 
doc. PhDr. Anna Zelenková, PhD. (Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica)
 
8. Komisia:
prof. PhDr. Peter Ďurčo, CSc. (Filozofická fakulta UCM, Trnava) - predseda
doc. PhDr. Ivana Šimonová, Ph.D. (Fakulta informatiky a managementu UHK, Hradec Králové) 
prof. Ing. Milan Slavík, CSc. (Institut vzdělávání a poradenství ČZU, Praha)
Náhradníčka:
prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc.

11. Prezenčná listina zo zasadnutia VR
, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie za docenta.

12. Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania: 28. 11. 2017 
udelenie vedecko-pedagogického titulu docent rektorom UCM v Trnave