Veda a výskum

Podklady k habilitačnému konaniu - Mgr. Jana Tomašovičová, PhD.

1. Názov študijného odboru: 6101 (2.1.2) systematická filozofia

2. Dátum doručenia žiadosti o habilitáciu: 11. 10. 2019

3. Žiadosť o habilitáciu

4. Profesijný životopis

5. Zoznam publikačnej činnosti 

6. Prehľad plnenia kritérií pre habilitačné konanie

7. Oponenti:
prof. PhDr. František Novosád, CSc. (Filozofický ústav SAV Bratislava)
posudok - prof. Novosád
doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. (Katedra filozofie a dejín filozofie UK Bratislava)
posudok - doc. Szapuová
prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD. (Právnická fakulta UK Bratislava)
posudok - prof. Démuth

Náhradník:
doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD. (Filozofický ústav SAV Bratislava)

8. Komisia:
prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. - predseda komisie (Filozofická fakulta UCM Trnava)
prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc. (Katedra filozofie a dejín filozofie UPJŠ Košice)
doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. (Filozofický ústav SAV Bratislava)

Náhradníčka:
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. (Katedra filozofie a dejín filozofie UK Bratislava)

9. Stanovisko habilitačnej komisie

10. Rozhodnutie Vedeckej rady FF UCM

11. Prezenčná listina zo zasadnutia VR, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie za docentku.

12. Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania: 06. 07. 2020 
udelenie vedecko-pedagogického titulu docent rektorom UCM v Trnave