Aktuality

Archív správ

Dekan Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest.

Dekan Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií:

Pozvánka na vedecké stretnutie pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

S potešením Vám oznamujeme, že študentka 1. ročníka Mgr. štúdia katedry anglistiky a amerikanistiky Zdenka Poláková získala prvé miesto v celoslovenskej súťaži ŠVOČ, ktorá sa konala na UKF v Nitre dňa 17.04.2013. Školitelom bol Mgr. Juraj Miština, PhD.Srdečne jej gratulujeme! 
Fotogaléria

Prednáška s PhDr. Oľgou Škvareninovou, PhD.  
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UCM Vás srdečne pozýva na prednášku Neverbálna komunikácia v lingvistických súvislostiach s PhDr. Oľgou Škvareninovou, PhD., ktorá sa uskutoční 23. apríla 2013 o 11.00 hod. v miestnosti S 0.5.

Zrušenie augustového termínu štátnych skúšok
Oznamujeme študentom, že na základe hlasovania na zasadnutí Akademického senátu FF UCM zo dňa 10. apríla. 2013 bol schválený návrh na zrušenie augustových termínov štátnych skúšok.

Oznam pre uchádzačov o magisterské štúdium.
Vzhľadom na §56 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách s názvom "Základné podmienky prijatia na štúdium" a doteraz platné uznesenie Akademického senátu FF UCM o podmienkach prijatia na magisterské štúdium oznamujeme, že sa ruší platnosť uznesenia AS FF UCM: "podmienkou na zaradenie do prijímacieho konania je absolvovanie bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje zvolený magisterský študijný program, a ktorého obsah sa zhoduje so zvoleným študijným programom v rozsahu min. 50%." Ostatné podmienky prijatia na magisterské štúdium zostávajú nezmenené.