Veda a výskum

Sympózium

Vedecké sympózium

Slováci a Česi v zahraničí (aktuálne kultúrotvorné, identifikačné a revitalizačné procesy v prostredí etnických minorít)

Organizátor:           Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, FF UCM v Trnave

Termín konania:     21. – 22. jún 2023

Miesto konania:     Filozofická fakulta UCM v Trnave, Akademický klub (Z 02),
                                Nám. J. Herdu  2, Trnava 917 01

Anotácia:

Migrácia Slovákov a Čechov do zahraničia je permanentný kontinuálny proces pozostávajúci z viacerých prúdov a vĺn špecifických politicky, sociálnoekonomicky, nábožensky, vzdelanostne a socioprofesijne. Charakter zdrojových a cieľových lokalít, spolu s kultúrnou výbavou migrantov a ich potomkov do súčasnosti vyformovali vnútorne mimoriadne diferencovanú sieť komunít, inštitúcií, organizácií aj jednotlivcov, ktorí sa v rôznej miere a rôznymi spôsobmi identifikujú ako Slováci/slovenského pôvodu, Česi/českého pôvodu, alebo Čechoslováci/československého pôvodu. Tradovaním, importom aj vlastnou invenciou sa vytvára a udržiava vlastný konštrukt slovenskej, českej, československej kultúry a identity, najmä v podobe kultúrneho dedičstva, ale aj nových foriem kultúry a umenia. Navyše, tretie tisícročie ponúka (a niekedy aj vyžaduje) úplne iné možnosti tvorby a transmisie kultúry a identity.

Výskumné otázky:

  1. Aké kultúrotvorné, identifikačné a revitalizačné procesy dnes prebiehajú v prostredí zámorských Slovákov, Čechov, Čechoslovákov a ich potomkov?
  2. Aké sú stratégie a motivácie udržiavania minoritnej kultúry a identity týchto komunít?

Vedecký výbor:

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. (hlavný riešiteľ projektu)
prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. (zástupkyňa hlavného riešiteľa a manažér projektu)
prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
PhDr. Dalibor Mikuláš, PhD.

Organizačný výbor:

Mgr. Lukáš Kurajda, PhD.
Mgr. Michaela Grznárová
Mgr. Lujza Kovalčíková
Mgr. Barbora Sekerášová

Podpora:

Sympózium je súčasťou riešenia projektu APVV 20-0263: Aktuálne kultúrotvorné, identifikačné a revitalizačné procesy v prostredí etnických minorít: Slováci v Argentíne a Kanade (bližšie na: http://ketno.ff.ucm.sk/sk/apvv-slovaci-v-amerike/ ).

Základné informácie:

Program konferencie (.PDF)

Rokovací jazyk je slovenský, český, anglický.

Potvrdenie aktívnej účasti, zaslanie názvu príspevku a abstraktu v slovenskom jazyku je do 28. 2. 2023 na: lukas.kurajdajohn(zav.)doeucm.sk

Príspevky, ktoré budú zaslané do 31. 8. 2023, budú uverejnené vo vedeckom časopise Slavica Slovaca, Vol. 58, No. 3, 2023 (bližšie o časopise na: https://slavistika.sk/slavica-slovaca/informacie-pre-prispievatelov/ ).