Projekty

Projektové publikácie

A. Baranovská, J. Holienková:
Psychická odolnosť učiteľov  v procese učenia
Trnava 2014
Publikácia na stiahnutie tu.

M. Bocánová, K. Slobodová Nováková:
Kostolianska dolina (Teoreticko-metodologické a praktické aspekty terénneho výskumu)
Trnava 2015
Publikácia na stiahnutie tu.

J. Danek: Dejiny výchovy a vzdelávania na území Slovenska
Trnava 2015
Publikácia na stiahnutie tu.

J. Danek: Pedagogická komunikácia na vysokej škole
Trnava 2014
Publikácia na stiahnutie tu.

J. Demčišák, D. Drinková, S. Dujková, M. Hornáček Banášová:
Aktuelle Fragen und Trends der Doktorandenforschung in der slowakischen Germanistik/Aktuálne otázky a trendy doktorandského výskumu v slovenskej germanistike (zborník vedeckých štúdií)
Trnava 2015
Publikácia na stiahnutie tu.

J. Demčišák: Kategória queer a jej analytický potenciál
Trnava 2015
Publikácia na stiahnutie tu.

S. Démuthová: Úvod do psychologických vied pre pedagógov
Trnava 2015
Publikácia na stiahnutie tu.

M. Droščák: Aktivizujúce vyučovacie metódy v praxi vyučovania strednej školy
Trnava 2014
Publikácia na stiahnutie tu.

M. Droščák: Úvod do všeobecnej didaktiky pre študentov učiteľstva
Trnava 2015
Publikácia na stiahnutie tu.

P. Ďurčo, D. Majchráková:
Slovník slovných spojení. Podstatné mená
Trnava 2015
Publikácia na stiahnutie tu.

P. Ďurčo, K. Steyer, K. Hein:
Sprichwörter im Gebrauch

Trnava 2015
Publikácia na stiahnutie tu.

P. Ďurčo: Všeobecná a germanistická lingvistika
Trnava 2015
Publikácia na stiahnutie tu.

E. Frýdková: Vybrané otázky zo sociálnej pedagogiky v pregraduálnej príprave študentov učiteľstva
Trnava 2015
Publikácia na stiahnutie tu.

K. Hincová: Niekoľko pohľadov na didaktiku slovenského jazyka a literatúry vo svetle realizovanej kurikulárnej prestavby predmetu
Trnava 2015
Publikácia na stiahnutie tu.

R. Hlúšek, M. Karásek, K. Mildnerová, M. Kurcz:
Terénny výskum v špecifickom prostredí. Príklad Indie, Mexika, Zambie a Južného Sudánu

Trnava 2015
Publikácia na stiahnutie tu.

R. Hlúšek: Výzvy doktorandského štúdia etnológie. Zborník z konferencie "Doktorandské štúdium a výskum v medzinárodnom kontexte - otázky, trendy, perspektívy"
Trnava 2015
Publikácia na stiahnutie tu.

R. Kozmová: Grammatiktheorien, Grammatikmodelle, Grammatiken
Trnava 2015
Publikácia na stiahnutie tu.

Z. Kumorová: Tvorivo-komunikačné vyučovanie slovenského jazyka ako druhého jazyka v školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín na Slovensku
Trnava 2015
Publikácia na stiahnutie tu.

Z. Kumorová: Základy teórie spisovného jazyka a jazykovej kultúry
Trnava 2015
Publikácia na stiahnutie tu.

J. Lenč: Náboženstvo v politike a pozícia náboženských politických strán
Trnava 2015
Publikácia na stiahnutie tu.

A. L. Oštir, K. Vilčeková, M. Matulová:
Sprachkontaktforschung: Ein Kompendium

Trnava 2015
Publikácia na stiahnutie tu.

J. Píšová: Vybrané kapitoly z ortografie
Trnava 2015
Publikácia na stiahnutie tu.

M. Priečko: Socioekonomické perspektívy rozptýleného osídlenia na Slovensku
Trnava 2015
Publikácia na stiahnutie tu.

K. Rubacha: Problematizovanie edukačnej reality. Praktická metodológia
Trnava 2014
Publikácia na stiahnutie tu.

M. Sirotová: Pedagogická prax v pregraduálnej príprave učiteľov
Trnava 2015
Publikácia na stiahnutie tu.

M. Sirotová: Vysokoškolský učiteľ v edukačnom procese
Trnava 2014
Publikácia na stiahnutie tu.

Z. Spevák: Stručné dejiny európskej pedagogiky
Trnava 2014
Publikácia na stiahnutie tu.

L. Šatava: Evropská etnika bez státu. Rozměry asimilace a revitalizace - 23 případů
Trnava 2015
Publikácia na stiahnutie tu.

M. Štreba: Súradnice kompetentného čítania a kontext literárneho vzdelávania
Trnava 2015
Publikácia na stiahnutie tu.

E. Tkáčiková, M. Konečný, M. Kamenčík:
Prehľad dejín slovenskej literatúry I (Slovenská literatúra 9. - 19. storočia)
Trnava 2015
Publikácia na stiahnutie tu.