Projekty

Aktuálne výzvy

PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM VÝZIEV A PRIAMYCH VYZVANÍ v rámci Plánu obnovy nájdete tu:
https://www.planobnovy.sk/realizacia/vyzvy/?keyword=&stav_vyzvy=&oblast=&komponent=&vykonavatel=&od_mesiac=04&od_rok=2022&do_mesiac=&do_rok=&vyzvy_vyhladavanie_submit=Filtrova%C5%A5&_submitKey=3%3Avyzvy_vyhladavanie%3AIJi7j4sQV1pmwbXIpGOKnT6fKw%3A3486656 

Informácie o aktuálnych výzvach, grantoch  a možnostiach zapojenia sa do projektov nájdete na nižšie uvedených portáloch:

 • Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)  je rezortná organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) zriadená na účel podpory výskumu a vývoja na Slovensku poskytovaním finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Aktuálne výzvy sú uverejnené tu: http://www.apvv.sk/
 • Vedecká grantová agentúra (VEGA)  je vnútorným grantovým systémom pre MŠVVaŠ SR a Slovenskej akadémie vied (ďalej len „SAV“), ktorý zabezpečuje vzájomne koordinovaný postup pri výbere a hodnotení projektov základného výskumu riešených na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov SAV. Informácie k aktuálnych výzvam sú uvedené tu: https://www.minedu.sk/vedecka-grantova-agentura-msvvas-sr-a-sav-vega/
 • Kultúrna a edukačná grantová agentúra (KEGA) je vnútorným grantovým systémom zameraným na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl alebo MŠVVaŠ v stanovených tematických oblastiach z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl. https://www.minedu.sk/kulturna-a-edukacna-grantova-agentura-msvvas-sr-kega/
 • Informačný portál o Európskom výskumnom priestore (ERA) - je spoločný priestor, vytvorený za účelom zoskupenia a posilnenia výskumného úsilia EÚ a jeho koordinácie s národnými a medzinárodnými iniciatívami. Sú tu uverejnené informácie k  programom:
  • Rámcový program HORIZONT EURÓPA, HORIZONT 2020,
  • Iné európske programy (COST, European Space Programme, Digital Europe Programme, EU4Health, CEF – Transport, Energy, Telecom, InvestEU, European Defence Fund, ITER, Erasmus+, Life, Interreg) a podobne.

     https://eraportal.sk/

 • Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI)  predstavuje jeden zo základných informačných, manažérskych a kontrolných nástrojov štátnej vednej a technickej politiky. Zahŕňa informácie o všetkých programoch, aktivitách a výsledkoch projektov v oblasti vedy, výskumu a inovácií podporovaných z verejných zdrojov. https://www.vedatechnika.sk/SK/Stranky/default2.aspx
 • Na stránkach Európskej komisie je možné vyhľadať prebiehajúce a plánované výzvy na predkladanie návrhov, informácie o postupoch a programoch financovania a podávanie online žiadostí. Informácie o postupoch obstarávania a príležitostiach pre tých, ktorí majú záujem o zákazky Európskej komisie sú uverejnené tu: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_sk

     Vyhľadávanie prebiehajúcich, nadchádzajúcich a uzatvorených výziev na predkladanie ponúk je možné tu: 
     https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-calls-tender_sk

 • Grantexpert.sk je portál súkromnej spoločnosti, ktorého cieľom je poskytovať poradenstvo a školenia zamerané na získanie financií z eurofondov alebo iných grantových zdrojov. Na svojej stránke uverejňujú aktuálne výzvy na získanie grantov. https://www.grantexpert.sk 

Štrukturálne fondy:

Programové obdobie 2014-2020:

 1. Operačný program Ľudské zdroje – predstavuje poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na podporu vzdelávania, zamestnanosti, sociálnej inklúzie a zraniteľných skupín na trhu práce. Ide o spoločný programový dokument Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny,  MŠVVaŠ SR a Ministerstva vnútra SR pre poskytnutie podpory.
  1. Národné projekty:
   Národné projekty | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)
  2. Projekty technickej pomoci:
   Projekty technickej pomoci | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)
  3. Dopytovo-orientované projekty:
   Výzvy na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)
 2. Operačný program Integrovaná Infraštruktúra majú vo svojej gescii tri inštitúcie: Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako riadiaci orgán, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľské orgány. Výskumná agentúra je v pozícii spolupracujúceho subjektu. Všetky aktuálne aj uzatvorené výzvy nájdete zverejnené na stránke: https://www.opvai.sk/vyzvy/