Projekty

Aktuálne výzvy

INTERREG V-A Slovensko- Rakúsko
Prioritná os 1: Príspevok k budovaniu znalostného cezhraničného regiónu
Prioritná os 2: Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity
Prioritná os 3: Podpora trvalo udržateľných riešení v doprave
Prioritná os 4: Posilnenie cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce
Druhé hodnotiace kolo má uzávierku 15. 11. 2017. Viac informácií na webstránke programu.

INTERREG Central Europe
Innovation and knowledge development
Low carbon economy
Natural and cultural resources
Transport
3. výzva má odštartovať 21. 9. 2017 a bude otvorená do 25. 1. 2018.

Visegrad Fund
Visegrad Grants (former Small/Standard Grants and Visegrad University Studies Grants);
Visegrad+ Grants (facilitating support from the V4 countries primarily towards the Eastern Partnership countries and countries of the Western Balkans);
Strategic Grants (supporting projects in line with the annual priorities defined jointly by the current and the upcoming V4 Presidency).
Všetky balíky grantov majú nové a jednotné termíny podávania žiadostí: 1. február, 1. jún1. október

H2020
Výzva: TWINNING
Uzávierka podávania žiadostí o grant: 15. 11. 2017
 
Výzva: ERA CHAIR
Uzávierka podávania žiadostí o grant: 15. 11. 2017