Veda a výskum

Praktická filozofia s dôrazom na bioetiku

Špičkový tím na FF UCM v Trnave Praktická filozofia s dôrazom na bioetiku

Vedúci tímu: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
Členovia tímu:   prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.
                          doc. Mgr. Jana Tomašovičová, PhD.
                          Mgr. Juraj Odorčák, PhD.
                          Mgr. Tomáš Čana, PhD.
                          Mgr. Peter Fraňo, PhD.
                          Mgr. Mariusz Lucjan Pisarski, PhD.

Výskumný tím sa buduje už viac ako 10 rokov, počas ktorých sa systematicky zameriava na riešenie aktuálnych bioetických problémov (kmeňové bunky, transplantácie, NBIC technológie v zdravotníctve), ktoré reflektuje predovšetkým z perspektívy praktickej filozofie. Špeciálne sa sústreďuje na problematiku tzv. emergentných technológií, zvlášť na biotechnológiu editovania ľudského genómu (za objav tejto technológie bola udelená tohtoročná Nobelova cena) a súvisiacu filozofickú a sociálno-kultúrnu problematiku transhumanizmu a posthumanizmu.

Bližšie údaje o tíme nájdete tu.


Research team of excellence at the Faculty of Arts (FF UCM): Practical philosophy with focus on bioethics

Team leader: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
Team members: prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.
                          doc. Mgr. Jana Tomašovičová, PhD.
                          Mgr. Juraj Odorčák, PhD.
                          Mgr. Tomáš Čana, PhD.
                          Mgr. Peter Fraňo, PhD.
                          Mgr. Mariusz Lucjan Pisarski, PhD.

The research excellence team on practical philosophy with focus on bioethics at the Faculty of Arts (FF UCM) has been built for more than 10 years, during which it has systematically been concentrated on  current ethical problems of stem cells, transplantation, NBIC technologies in healthcare), viewed from the perspective of practical philosophy. The main research activities of the team are aimed at the analysis of ethical and social implications of emergent technologies, especially of human genome editing (technology of genome editing was awarded by the 2020 Nobel Prize in chemistry) and at the related philosophical and socio-cultural issues concerning transhumanism and posthumanism.

More information about the team can be found at https://centreforbioethics.sk/