Veda a výskum

Historické vedy v stredoeurópskom kontexte

Špičkový tím na FF UCM v Trnave Historické vedy v stredoeurópskom kontexte

Vedúci tímu:      prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.
Členovia tímu:   prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.
                          doc. Mgr. Michal Habaj, PhD.

Tím sa zameriava na štúdium, analýzu a interpretáciu písomných, kartografických, obrazových a hmotných prameňov v kontexte stredoeurópskych dejín, ktoré doteraz neboli korektne diskutované a v rámci slovenskej historickej vedy adekvátne interpretované. Predmetný výskum je v súlade s kontextami a súčasťou moderného vedeckého bádania uvedenej problematiky v strednej Európe. Práca výskumného tímu podporuje interdisciplinaritu vo výskume dejín ľudskej spoločnosti.    

Bližšie údaje o tíme nájdete tu.


Top team at Faculty od Arts, University University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava
Historical Sciences in the Central European context

Team leader:        prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.
Team members:   prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.
                             doc. Mgr. Michal Habaj, PhD.

The team focuses on the study, analysis and interpretation of written, cartographic, pictorial and material sources in the context of Central European history, which have not yet been properly discussed and adequately interpreted in Slovak historical science. The research in question is in line with the contexts and part of modern scientific research on this issue in Central Europe. The work of the research team promotes interdisciplinarity in research into the history of human society.

More information about the team can be found here.