Notice: Undefined index: MOD_ACTUALITY in /srv/www/ff.ucm.sk/public_html/admin/modules/cms/mods/mod_header_box.php on line 89

Aktuality

38

03.09.2012

Oznam Študijného oddelenia a Oddelenia akademických činností
Študijné oddelenie a Oddelenie akademických činností oznamuje študentom, ktorí zrealizovali elektronický zápis podľa pokynov a stali sa tak riadnymi študentmi UCM v akademickom  roku 2012/2013 si môžu pre potreby zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne, ÚPSVaR a i. priniesť potvrdiť vyplnené tlačivo - Potvrdenie o návšteve školy na študijné oddelenie v úradných hodinách od 3. 9. 2012.

Tlačivo príslušnej fakulty nájdu na http://www.ucm.sk/sk/tlaciva-a-formulare-studenti/.
Potvrdenie o návšteve školy  bude vydané iba tomu študentovi, ktorý zrealizoval elektronický zápis v AIS -e podľa pokynov http://www.ucm.sk/sk/hlavna-stranka/
Potvrdenie sa vydáva iba na žiadosť študenta, t.j. študentovi osobne alebo poštou na základe písomnej alebo elektronickej žiadosti študenta.
V prípade, že elektronický zápis študent do stanoveného termínu nezrealizoval je povinný kontaktovať príslušné študijné oddelenie a oddelenie akademických činností.
Úplný zápis do ďalšej časti štúdia je po splnení všetkých podmienok možný do 15.9.2012.
UPOZORNENIE !
Študent, ktorý zápis podľa uvedených pokynov nezrealizuje, bude považovaný za študenta, ktorý o štúdium v ak. roku 2012/2013 nemá záujem a bude zo štúdia vylúčený z dôvodu nesplnenia podmienok. V prípade  nezapísania sa do ďalšej časti štúdia v súlade s § 66 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov „Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví a ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa na zápis, deň, do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo v ktorom sa mal opätovne zapísať, sa považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium“.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Mgr. Barbora Vyskočová
Zdroj: tajomník FF UCM