Notice: Undefined index: MOD_ACTUALITY in /srv/www/ff.ucm.sk/public_html/admin/modules/cms/mods/mod_header_box.php on line 89

Aktuality

37

03.09.2012

OZNAM ŠTUDIJNÉHO ODDELENIA

Študenti, ktorí neuspeli na štátnej skúške sú povinní zapísať sa do vyššieho (nadštandardného) roka štúdia v Akademickom roku 2012/2013.

Zápis sa uskutočňuje za rovnakých podmienok ako zápis do vyššieho roka štúdia.  Prosíme študentov, aby sa za týmto účelom dostavili v úradných hodinách na študijné oddelenie, a priniesli si so sebou doklad o zaplatení poplatku 10 €:
Banka:         Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000071919/8180
Variabilný symbol: 20001 – zápisné (doklady o štúdiu) – 10 €
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomítka
Konštantný symbol: 0308

Študenti sú zároveň povinní dostaviť sa na Oddelenie akademických činností – Referát Školného a poplatkov spojených so štúdiom na FF UCM.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Mgr. Barbora Vyskočová
Zdroj: tajomník FF UCM