Aktuality

Posledná rozlúčka s doc. PhDr. Pavlom Kvetkom, CSc., min. prof.

28.10.2021
Posledná rozlúčka s doc. PhDr. Pavlom Kvetkom, CSc., min. prof.

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás dňa 25. októbra 2021 vo veku 81 rokov navždy opustil náš dlhoročný kolega, učiteľ a vzor doc. PhDr. Pavel Kvetko, CSc., min. prof.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 29.októbra 2021 o 14:00 hod. v Evanjelickom kostole na cintoríne v Modre.

Smútime za našim vzácnym dlhoročným kolegom Pavlom Kvetkom (30. 9. 1940 – 25. 10. 2021)

Dňa 25. októbra 2021 odišiel mimoriadne vzácny človek a vedecký pracovník vysokých kvalít, inšpirujúci a blízky kolega, vynikajúci pedagóg a niekdajší vedúci katedry doc. PhDr. Pavel Kvetko, CSc. Celý svoj život zasvätil tvorivej pedagogickej práci a vedeckému výskumu predovšetkým v oblasti anglickej lexikografie, frazeológie a lexikológie. Jeho príspevky k anglistike predstavujú neoceniteľnú a trvalú hodnotu nielen doma, ale aj v zahraničí.

V našich spomienkach zostane ako veľmi vľúdny, srdečný a ústretový človek s láskavým a dobrým srdcom. Napriek svojej nespornej erudícii vždy vystupoval a pôsobil ako nanajvýš skromný človek. S veľkou pokorou a oddanosťou pomáhal, vzdelával, školil, radil a štedro motivoval svojich kolegov a študentov, ktorí ho mali vo veľkej obľube a úcte. Vychoval mnoho kvalitných lingvistov, prekladateľov, tlmočníkov a literátov, ako aj špecialistov v oblasti komunikácie a diplomacie. Je vzorom pre mnohých študentov, ktorí sa, inšpirovaní jeho príkladom rozhodli pre akademickú dráhu. Životy mnohých zaplnil svojím odborným aj osobnostným vkladom, o to prázdnejšie miesto po jeho odchode v našich životoch zostáva.

Mimoriadny profesor Pavol Kvetko výrazne prispel k úspechom slovenskej anglistickej lingvistiky. Plody jeho tvorivej práce sú hmatateľné v podobe špecializovaných slovníkov, početných publikácií, štúdií, článkov a recenzií. Výsledkom jeho neúnavnej publikačnej činorodosti je rad vysokoškolských  učebníc English Lexicology (1996), Translation Studies (2009), English Lexicology in Theory and Practice (2015) a English Idioms, Theory and Applications (2015), ktoré vychádzali vo viacerých vydaniach a reedíciách. Výnimočnú celonárodnú hodnotu má jeho tvorba frazeologických slovníkov. Jeho Anglicko-slovenský frazeologický slovník (1984) je prvým špecializovaným slovníkom zaoberajúcim sa anglickou frazeológiou na Slovensku. V priebehu mnohoročnej intenzívnej práce po ňom nasledoval Slovensko-anglický frazeologický slovník (1996), rozšírené reedície týchto slovníkov, a Prekladový anglicko-slovenský frazeologický slovník (2014), za ktorý mu Literárny fond v roku 2015 udelil medailu a Cenu Mateja Bela. Najnovším slovníkom je Prekladový slovensko-anglický frazeologický slovník, ktorý v roku 2021 vydala FF UCM v Trnave. Ako sám autor napísal, „môže poslúžiť aj širšej akademickej a prekladateľskej komunite a všetkým záujemcom a milovníkom slovenčiny, ktorí si môžu listovať v slovníku pre potešenie a vychutnať krásu a rozmanitosť slovenskej frazeológie.“

Katedra anglistiky a amerikanistiky, kde mimoriadny profesor Pavol Kvetko dlhoročne pôsobil, vydala pri príležitosti jeho životného jubilea v roku 2020 zborník prác pod názvom Lingvistika a literatúra vo výskume anglistov. Do zborníka prispeli jeho bývalí študenti, kolegovia, významní jazykovedci a odborníci na poli lingvistiky, literatúry a didaktiky. Za zásluhy tohto velikána na poli anglickej jazykovedy mu pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roka na UCM rektor UCM prof. Ing. Roman Boča, DrSc. dňa 20.9.2021 udelil plaketu Jána Sambucusa.

Za všetku vysoko erudovanú prácu, podporu, rady, inšpirácie a prejavy nesmiernej ľudskosti, kolegiality a profesionality, ktoré nám doc. PhDr. Pavel Kvetko, CSc., mim. prof. poskytol, zo srdca Ďakujeme!

Česť jeho pamiatke! Vyslovujeme úprimnú sústrasť rodine a najbližším. Nech odpočíva v pokoji!

S úctou,

bývalí kolegovia, študenti a priatelia z katedry anglistiky a amerikanistiky.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zdroj: Vedenie Katerdy anglistiky a amerikanistiky FF UCM