Aktuality

Posledné rozlúčenie s Jurajom Odorčákom, odborným asistentom na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave

27.09.2021
Posledné rozlúčenie s Jurajom Odorčákom, odborným asistentom na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave

Mgr. Juraj Odorčák, PhD. (27. 5. 1984 – 21. 9. 2021)

Dňa 21. 9. 2021 nás náhle navždy opustil vo veku 37 rokov Mgr. Juraj Odorčák, PhD., vynikajúci vedecký pracovník, obetavý kolega, inšpirujúci pedagóg, kamarát a priateľ. Juraj Odorčák bol primladý na to, aby sa o ňom písal obsiahly nekrológ, preto si aspoň v krátkosti pripomeňme niektoré aspekty z jeho osobného a pracovného života.

Juraj Odorčák sa narodil 27. 5. 1984. Stredoškolské štúdium (1998 – 2002) absolvoval na Strednej priemyselnej škole v Ružomberku. Vysokoškolské vzdelanie (2003 – 2008) získal na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde pokračoval aj v doktorandskom štúdiu (2009 – 2013), ktoré úspešne ukončil obhajobou dizertačnej práce s názvom Problém identity osoby. Od roku 2013 pôsobil najskôr ako výskumný pracovník a neskôr ako odborný asistent na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Po nástupe na katedru sa aktívne zapojil do akademického a spoločenského života fakulty a pomáhal budovať po odbornej a osobnej stránke naše filozofické pracovisko.

V pedagogickej praxi sa Juraj Odorčák zameriaval na logiku a metodológiu, bioetiku, biomedicínsku etiku, ontológiu, problematiku identity osoby a filozofiu postmodernizmu. K vyučovaciemu procesu pristupoval vždy analyticky a s vysokým odborným nasadením. Vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa pozornosť Juraja Odorčáka sústredila jednak na skúmanie problematiky perzistencie a identity osoby a jednak na bioetickú a transhumanistickú oblasť. Publikoval viaceré odborné štúdie či kapitoly v monografiách v prestížnych domácich a zahraničných časopisoch a aktívne sa zapájal do grantovej i prednáškovej činnosti. Podieľal sa taktiež na činnosti Centra pre bioetiku na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave. Okrem vedecko-výskumnej oblasti sa venoval aj popularizácii filozofie prostredníctvom prednášok a diskusií v rozhlase, televízii či v kultúrnych centrách na Slovensku.

Za všetky vysoko odborné nápady, za ich realizáciu a tiež za hlbokú inšpiráciu, ktorú nám Juraj Odorčák počas svojho života neustále ponúkal, úprimne ďakujeme.

S úctou bývalí kolegovia, študenti a priatelia. Česť jeho pamiatke!

doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD.
vedúci Katedry filozofie a aplikovanej filozofie

Posledná rozlúčka s našim drahým zosnulým  bude v stredu 29. septembra 2021 o 12:00 hod. podľa obradov Rímskokatolíckej cirkvi v Dome smútku v Ružomberku.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD
Zdroj: Katedra filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM