Aktuality

Archív správ

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS ŠTUDENTOV

Z dôvodu efektívnejšieho priebehu zápisu bude univerzita realizovať zápis do ďalšej časti štúdia výlučne iba v elektronickej forme prostredníctvom akademického informačného systému AIS.

Upozorňujeme študentov, že v súlade s § 11 ods. 12 Študijného poriadku UCM v Trnave si „Pri zápise študent vyplní predpísané doklady. Za správnosť vyplnených dokladov zodpovedá študent a zodpovedá aj za prípadné nesplnenie predpísaných študijných povinností v danom semestri alebo roku, zavinených nesprávnym vyplnením dokladov.

Dôležité dátumy:

od 1.5.2012 do 15.7.2012 - zápis predmetov na akademický rok 2012/2013
od 1.8.2012 do 15.8.2012 - zápis PVP predmetov, ak zmeny povolí fakulta
od 15.6.2012 do 15.8.2012 - možno uhrádzať poplatky a školné
do 15.7.2012 - vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie pre CRŠ

Podrobné Informácie o postupe zápisu nájdete na ozname.

OZNAM PRE ŠTUDENTOV 2. ROČNÍKA BC. ŠTÚDIA NA FF UCM

Dňa 10.5.2012 sa v miestnosti H 1.4 uskutoční pravidelné SCIO testovanie študentov 2. ročníka bc. štúdia. Testovanie je pre študentov povinné. Prvým piatim študentom, ktorí získajú najlepšie výsledky v testovaní, bude rektorom UCM udelené mimoriadne štipendium 300 eur.

Bližšie informácie na ozname.

ZASADNUTIE AKADEMICKEJ OBCE FILOZOFICKEJ FAKULTY UCM

Predseda AS FF UCM V zmysle § 27 ods. 1 písm. l) zvoláva zasadnutie Akademickej obce Filozofickej fakulty UCM v Trnave, ktoré sa uskutoční dňa 26. apríla 2012 o 14.00 hod. v miestnosti S 0.1.

USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE AKADEMICKÉHO SENÁTU FF UCM

Ustanovujúce zasadnutie Akademického senátu FF UCM v Trnave pre volebné obdobie 2012-2015 sa uskutoční 24. apríla 2012 (utorok) o 14.00 hod. v starej zasadačke rektora.

Pozrite si a stiahnite si pozvánku.

PREDĹŽENIE TERMÍNU PODANIA PRIHLÁŠOK NA VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM

Na základe rozhodnutia rektora, dekanov fakúlt a riaditeľa inštitútu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave zo dňa 13. marca 2012 oznamujeme všetkým záujemcom o štúdium na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, že termín podania prihlášok na vysokoškolské štúdium vo všetkých študijných programoch v prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia sa predlžuje do 30. apríla 2012

VÝBEROVÉ KONANIE

Dekan Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie