Aktuality

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce PhDr. Kataríny Welnitzovej, PhD.

14.06.2022
Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce PhDr. Kataríny Welnitzovej, PhD.

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 27. 06. 2022 o 13.00 hod. sa na Filozofickej fakulte UCM v Trnave, v Akademickom klube, uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Kataríny Welnitzovej, PhD., odbornej asistentky na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UCM v Trnave, na tému „Činitele ovplyvňujúce kvalitu strojového prekladu“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Viditeľné a neviditeľné chyby strojového prekladu“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 7357 (2.1.32) cudzie jazyky a kultúry.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: Martina Schmidtová
Zdroj: Oddelenie vedy FF UCM